Framgångar med Purple flag-arbetet. Antalet anmälda brott i Purple flag-området i centrala Göteborg har minskat med 33 procent från 2018 till 2021. Det är ett resultat av ett samarbete för en bättre och tryggare stadskärna.

Purple flag-området består av Fredstan, Nordstan, Lilla Bommen och Västra Nordstan. Enligt polisen har antalet anmälda brott minskat i samtliga områden och det märks en tydlig skillnad jämfört med andra områden i centrala staden. Enligt årets siffror har trenden hittills fortsatt.

– Det är ett fantastiskt resultat av att alla agerar tillsammans för att minska brottsligheten och öka både säkerheten och tryggheten för stadens medborgare, säger Ola Skogsberg, kommunpolis i city.

Arbetar långsiktigt

Det är flera insatser inom Purple flag som gett detta resultat. Det görs kvällsvandringar där aktörerna i de olika områdena bedömer säkerhet, tillgänglighet, plats, utbud och samverkan. Det är också regelbundna möten för att se och lösa problem och brister tidigt. Mer belysning, ordningsvakter som patrullerar, sociala insatser mot ungdomar och attraktiva etableringar är exempel på åtgärder som lett till framgång.

– Projektets framgång bygger på att alla tar ansvar och arbetar långsiktigt. Vi har skapat en samsyn för vad vi vill åstadkomma och nu ror alla åt samma håll, säger Sofie Lindström, processledare för Purple flag för Innerstaden Göteborg.

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.