Ett gemensamt handslag. Business Region Göteborg, Framtidenkoncernen, Fastighets AB Balder och industrikoncernen Saab inleder samarbete för en positiv utveckling i Bergsjön. “Det ökande engagemanget, som vi upplever från näringslivet, för att vara med och bidra till stadens utveckling är ett styrkebesked för Göteborg”, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

För ett par månader sedan kom privata och offentliga aktörer överens om att gemensamt utveckla Biskopsgården. Nu är det Bergsjöns tur. Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden ligger till grund för arbetet. Aktörerna är, precis som i tidigare samarbeten, överens om långsiktiga satsningar på lokal närvaro och specifika insatser för området.

Konkreta satsningar

Det handlar om konkreta satsningar på skola, fritid och arbete. Några av målen är att fler ska ha egen försörjning, att fler går ur grundskolan med gymnasiebehörighet och fler feriearbeten.

– Ingen ska behöva känna otrygghet, därför är det extra betydelsefullt för oss att få bidra till lokalsamhället och öka tryggheten i Bergsjön. Tillsammans med invånarna vill vi medverka till en positiv stadsutveckling och skapa goda förutsättningar för framtiden, säger Markus Borgljung, chef för Saabs affärsenhet Radar solutions, som har sin bas i Göteborg.

Vända utvecklingen gemensamt

Framtidenkoncernen strävar efter att nå målet att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden i Göteborg. Men ingen kan vända utvecklingen ensam, därför behövs det gemensamma insatser.

– Vi har hittat en modell för att stötta de boende genom att storföretagen banar väg genom sin handlingskraft. Där alla parter agerar utifrån sina naturliga roller och vi tillsammans kan bidra praktiskt och konkret i utsatta områden. Jag tror vi kan göra skillnad på riktigt genom att samverka så här. Inte bara i de aktuella områdena utan för Göteborg som helhet, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Arbetet kommer utvidgas

Handslaget för Bergsjön innebär att att Framtidenkoncernen har ett organiserat samarbete med näringsslivet tre av stadens sex områden som är eller har varit särskilt utsatta. Det är förutom Biskopsgården och Bergsjön även Tynnered.

– Det starka intresset från bärande privata aktörer att vara delaktiga i stadens utveckling gör mig övertygad om att arbetet kommer fortsätta utvidgas, säger Terje Johansson, vd och koncernchef, Framtiden.

Trygg stad för alla
Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.