Stort intresse att bidra till det trygghetsskapande arbetet. Barn och ungdomars röster om trygghet omfattas oftast inte i trygghetsundersökningar. Temat för workshopen var därför att fånga in ledamöternas tankar och prata om trygghetsfrågor ur ungdomars perspektiv.

Ungdomsfullmäktige består av ledamöter mellan 12 och 17 år från alla stadsdelar i Göteborg. På workshopen deltog cirka 30 ungdomar tillsammans med tjänstepersoner från stadsledningskontoret. Många av ungdomarnas tankar och idéer för ökad trygghet rörde skolan.

– Skolan är den plats där ungdomarna tillbringar mest tid så där är tryggheten mycket viktig, säger Emilia Åman på stadsledningskontorets avdelning Trygghet och samhälle.

Ungdomarna ansåg att skolan borde jobba mer med både elever och lärare om hur man agerar vid olika former av krissituationer. Det skulle kunna vara hjärt-och lungräddning eller att göra rollspel för att praktiskt kunna öva. Då kan det bli lättare att våga agera om något allvarligt händer. Att informera om vad som hänt om det kommer polis eller brandkår till skolan är också viktigt för att undvika ryktesspridning.

Fritidsgårdar skapar trygghet

På frågan om platser och sammanhang som skapar trygghet ansåg ungdomarna att Göteborgs Stad bedriver flera olika verksamheter som man kan ta kontakt med eller besöka om man känner sig otrygg. Främst lyfte ungdomsfullmäktige fram fältsekreterare, fritidsgårdar och skolkuratorer. Just fritidsgårdar var ett exempel på en plats där man kan vara trygg om man inte är trygg hemma eller om man är ensam.

Årliga kuratorbesök

Eftersom alla skolor ska ha skolkuratorer föreslog ungdomarna att det borde vara obligatoriskt för alla elever att träffa kuratorn en gång per år. Då kan barn och unga berätta hur då mår och hur de har det, en slags psykisk hälsokoll. Det kan vara en möjlighet för barn och ungdomar som annars inte skulle gått till kuratorn och ett sätt att öka tryggheten. De ansåg också att utbildning om psykisk ohälsa borde vara ett obligatoriskt inslag i skolan för att öka kunskap och förbättra bemötande.

– Det finns ett stort intresse från ungdomsfullmäktige att bidra till det trygghetsskapande arbetet och det är mycket värdefullt, säger Emilia Åman. Nu kommer vi identifiera områden tillsammans där vi kan fortsätta samarbeta för att öka tryggheten för barn och unga.

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.