Det ljusnande arbetsmarknadsläget gjorde att färre göteborgare sökte sig till vuxenutbildningens grundläggande, gymnasiala och påbyggande kurser förra året jämfört med 2005. Antalet studerande på kurserna i svenska för invandrare ökade däremot i nästan lika hög utsträckning.

Den kommunala vuxenutbildningen lockade alltså totalt sett ungefär lika många studenter förra året som året dessförinnan, men fördelningen mellan de olika utbildningarna försköts något.

Den grundläggande vuxenutbilningen hade 4.475 studerande, en minskning med nästan 13 procent, medan de gymnasiala kurserna minskade med knappt fyra procent, till 14.198 studerande.

Indraget rekryteringsbidrag i år

– Minskningen beror främst på det förbättrade läget på arbetsmarknaden, folk får lättare jobb och då blir benägenheten att söka utbildningar mindre. I år kommer den utvecklingen troligen att förstärkas ytterligare, eftersom staten har dragit in rekryteringsbidraget till de studerande, säger vuxenutbildningens planeringsledare Lars Hanson.

De vanligast förekommande kurserna inom den gymnasiala vuxenutbildningen var förra året data, matematik, engelska och svenska, samtidigt som yrkesutbildningar inom bland annat teknik-,bygg-, omvårdnads-, barn- och fritids- och restaurangbranschen blir allt vanligare.

Fler kvinnor än män

Precis som tidigare år var kvinnor i stor majoritet, 65 procent, på de kommunala vuxenutbildningarna 2006. Särskilt stor var dominansen på påbyggnadsutbildningarna, som oftast vidareutbildar inom vård och omsorg, där hela 92 procent av deltagarna var kvinnor. Totalt sett hade påbyggnadsutbildningarna ett relativt litet antal studenter, 338 stycken 2006, en minskning med 21 procent jämfört med 2005.

Svenskundervisningen för invandrare, SFI, ökade dock förra året, till 6.935 studenter jämfört med 6.018 året innan, en ökning med 15 procent.

– Anledningen var den ökning av invandringen till Sverige som ägde rum framförallt under senare delen av året, i samband med införandet av den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. Den utvecklingen kommer antagligen att förstärkas ytterligare i år, säger Lars Hanson.

Snabbt ut på praktik

Vuxenutbildningens ambition är att knyta SFI-undervisningen hårdare till praktik i framtiden.

– Vi håller just nu på att bygga upp ett nätverk med arbetsplatser att samarbeta med. Helst vill vi komma upp i en fast stock på kanske 3.000 praktikplatser, säger Lars Hanson.

Viktigt för självkänslan

Förra året genomförde vuxenutbildningen också en enkätundersökning bland dem som studerade hösten 2004. Resultatet visade bland annat att 39 procent av studenterna från de grundläggande, gymnasiala och påbyggande utbildningarna arbetade två år senare. 40 procent studerade vidare och nio procent var arbetslösa. Av de tidigare SFI-studenterna studerade 49 procent, 23 procent arbetade medan tio procent var arbetslösa.

Av enkäten framgick också att 58 procent ansåg att studierna på vuxenutbildningen hade stor eller mycket stor betydelse för deras ökade självkänsla.