Från den första april träder en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling i skolan i kraft. En lag som är till för att stärka barnens rättigheter, men som också väntas leda till svåra bedömningsfall. Göteborgs 500 skolledare ska få utbildning i hur lagen ska tolkas.

– Vi har redan haft en träff mellan skolledare och ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO. Men det var bra som information och ett test, att pröva tankarna kring vilka problem som kan komma att uppstå, säger Elsi-Brith Jodal på Skolutvecklingsenheten.

Lagen har kommit till för att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Lagen innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning.

Gamla fall kan dyka upp

Lagen gäller även retroaktivt, varför det inte är omöjligt att även gamla fall kommer att dyka upp. En kränkning som har skett i unga år kan visa sig få allvarliga konsekvenser långt senare.
 
– Men som alltid när det handlar om känslor är det svårt för en motpart att bevisa motsatsen. Vi har förberett kommunens jurister om att vi kan komma att behöva hjälp med att tolka lagen, säger Elsi-Brith Jodal.
 
Om de ansvariga i skolverksamheten inte bedöms ha följt lagens bestämmelser kan de dömas till skadestånd.

Detsamma gäller om de inte har upprättat en likabehandlingsplan, där planerade åtgärder redovisas. Men eftersom lagen, som alltså träder i kraft den första april, inte antogs av riksdagen förrän så sent som 8:e februari, så har inga skolor hunnit med de förberedelser som lagen föreskriver.
 
Elever och föräldrar delaktiga
 
– Alla skolor i Göteborg har redan en plan mot kränkande behandling, men den behöver nu utvidgas. Frågan är bara när det ska göras, för vi bedömer att det arbetet kräver en lång process där även elever och föräldrar måste involveras, säger Elsi-Brith Jodal.
 
Göteborgs cirka 500 skolledare ska ha hunnit gå igenom en utbildning kring den nya lagen innan sommarsemestrarna börjar. Därefter är det upp till varje skolledare hur arbetet med lagen ska bedrivas i respektive verksamhet.