Sedan Grevegårdsskolan bestämde sig för att aktivt arbeta för en tryggare skolmiljö har mobbningen minskat med en tredjedel. Nu ska den resultatinriktade Olweus-metoden erbjudas till fler skolor i Göteborg.

På Grevegårdsskolans står Olweus på schemat sedan januari förra året. Skolan har medvetet valt att göra en aktiv satsning mot mobbning.

Alla på skolan är involverade

– Vi vet att trygghet och trivsel är en grund för kunskapsinhämtning. Skolans mål är att elevernas resultat ska öka, att fler får minst godkänt i alla ämnen. Om det förekommer mobbning går energin åt fel håll, säger Ann Dierks, en av tre rektorer på Grevegårdsskolan och ansvarig för Olweus-programmet på skolan.

En enkätundersökning som eleverna svarade på i slutet på höstterminen visar att satsningen redan gett resultat. Antalet elever som känner sig mobbade har minskat med en tredjedel – från 9,1 till 6,4 procent.

5E32.jpg
De elever som tycker att klassläraren ignorerar problemet och ”i stort motverkar mobbning lite eller inte alls” har också minskat märkbart. Från 39,8 procent till 25,1 procent.
Att metoden fått så stort genomslag tror Ann Dierks beror på att samtliga på skolan är berörda.

– En del skolor har mobbningsteam som man lämnar över problemet till. Det gör inte vi utan alla är involverade i ett förebyggande och relationsskapande arbete, säger Ann Dierks.

”Kräver stort engagemang”

Olweus-programmet mot mobbning och kränkande behandling är ett så kallat evidensbaserad program som i vetenskapliga utvärderingar visat sig ha positiva effekter.

Göran Englund, utbildningskonsulent på sociala resursförvaltningen och Olweus-instruktör, har under flera år arbetat med metoden på fyra skolor i Högsbo.

– Programmet fungerar men kräver stort engagemang. Implementeringen består av tre intensiva perioder där grupp-processen är viktig. Pedagogerna träffas var fjortonde dag till 90 minuter långa samtal, säger han.

Grundtanken är att skapa en trygg skolmiljö som präglas av värme och engagemang från de vuxna. Det ska finnas tydliga regler och klara gränser för när elevernas beteende är oacceptabelt.

– Det har visat sig i Norge att Olweus-metoden får snabbast resultat i de lägre årskurserna. På högstadiet tar det ibland längre tid. Men Grevegårdsskolan har fått goda resultat även på högstadiet, säger Göran Englund.

”Inte bara ett allmänt tyckande”

Metoden lägger stort fokus på uppföljningen. Varje termin görs en enkätunderökning bland eleverna. Utifrån resultatet kan sedan olika åtgärder sättas in. Det händer att både den fysiska miljön och rastvaktsschemat ändras.

Det här sättet att arbeta uppskattas av Ann Dierks.

– Det blir inte bara ett allmänt tyckande. Arbetet systematiseras och dokumenteras hela tiden – inga mobbningsfall hamnar mellan stolarna, säger hon.

Förra året beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att det är ett prioriterat mål att minska mobbningen. En av de metoder som sociala resursförvaltningen erbjuder är Olweus–metoden.

Inte helt okontroversiell metod

Rektorerna på Göteborgs grundskolor har fått en intresseförfrågan om att delta i en instruktörsutbildning. Metoden har fått bra betyg i en utvärdering som Myndigheten för skolutveckling gjort, men är inte helt okontroversiell.

– Det har pågått en debatt om evidensbaserade metoder och om man verkligen kan mäta sådant här över huvudtaget. Begreppet mobbning har också problematiserats. Och det är viktigt att inte gömma sig bakom en metod, all mobbning försvinner inte med Olweus-metoden, säger Göran Englund.