Som första stadsdel i Göteborg har Askim låtit sig utvärderas enligt Skolkompassen, ett verktyg att bedöma kvaliteten i styrning och ledning av skolan. "Vi strävar efter att ständigt vidareutvecklas och öka kvaliteten i vår verksamhet. Det vi vill ge stadsdelens barn och unga sammanfattar vi i orden Leka, Lära, Lyckas", säger Kenneth Wallengren, verksamhetschef för Barn och ungdom.

– Att få en utomstående granskning som visar både starka sidor och områden där vi behöver bli bättre är till stor hjälp, fortsätter Kenneth Wallengren.

Eleverna är med vid rekrytering

Utvärderingen genomfördes under november 2007 och undersöker särskilt styrning och ledning av verksamheten. Det är också inom det området som Askim får sina högsta poäng.

Utvärderingen konstaterar att det finns ett aktivt arbete för att skapa en god och trygg uppväxtmiljö för barn och ungdomar i Askim.

De drogförebyggande insatserna, föräldrautbildningar och livskunskap i skolan är några av exemplen som lyfts fram. Rektorerna har ett gott stöd och kan utvecklas i sin yrkesroll – och när en rekrytering ska ske involveras eleverna.

”Vi befinner oss i en stark utvecklingsprocess”

Elevers och föräldrars delaktighet är ett angeläget förbättringsområde. Ett annat förbättringsområde är att få ökad struktur och enkla metoder för verksamhetsutveckling, det vill säga knyta ihop arbetet med mål, analys och förbättringar.

I Askims stadsdelsförvaltning analyserar man nu varje delområde i rapporten och tar fram åtgärdsförslag där så behövs.

– Utvärderingen har satt oss på spåret i några helt nya frågor, men framförallt stärkt oss i att prioritera områden som är naturliga att ta itu med framöver. Vi befinner oss i en stark utvecklingsprocess, säger Kenneth Wallengren.