Två skolor i Backa slås ihop nästa läsår. Samtidigt stängs ytterligare en skola. Det är Backa stadsdelsförvaltnings förslag för att anpassa skolverksamheten när elevantalet minskar.

Antalet elever mellan 6 och 15 år minskar i Backa. De senaste två åren har antalet minskat med 200 elever och enligt prognoserna fortsätter elevantalet minska med 315 fram till år 2010.

Tänker sig 24 i varje klass

Därför föreslår stadsdelsförvaltningen att Erikslundsskolan slås samman med Brunnsboskolan från och med nästa läsår. Samtidigt avvecklas Bäckebolsskolan.

– Vi måste anpassa verksamheten efter antalet barn. I dag har vi klasser med bara 14-15 elever. Det håller inte ekonomin för, säger stadsdelschefen Margareta Carlsson Lundin.

I stadsdelsförvaltningens planering har man använt sig av ett tänkesätt där man utgår från 24 elever i varje klass i de lägre åldrarna, och 28 i de högre.

Samtidigt som det är glest i klassrummen i Backa trängs eleverna i grannstadsdelen Kärra. Men enligt Margareta Carlsson Lundin har det inte varit aktuellt att fylla upp skolorna med elever därifrån.

Sparar sju miljoner

– Nej, det tycker inte föräldrarna är någon attraktiv lösning. Det innebär att eleverna får längre väg till skolan, ett industriområde ligger emellan. Men jag utesluter inte att det synsättet kan ändras när diskussionerna om skolsammanslagningarna tar fart, säger hon.

Ekonomiskt innebär förändringarna en besparing på sju miljoner kronor. 35 tjänster ska bort och samtliga personalkategorier berörs.

Stadsdelsförvaltningen har lämnat tre alternativ i sin utredning och förordar alternativet med nedläggning av Bäckebolsskolan och en sammanslagning av Erikslunds- skolan och Brunnsboskolan. Förslagen behandlas vid stadsdelsnämndens nästa möte den 12 oktober.

Torslanda måste bygga fler skolor

Att elevantalet minskar märks inom flera stadsdelar. Totalt sett räknar man att antalet elever mellan sex och 15 år kommer minska från 42.000 elever till 40.000 fram till 2007.

– Det är stadsdelarna som äger frågan och där pågår diskussioner och förändringar för att effektivisera och möta den demografiska utvecklingen, säger Ann Söderberg, chef för stadskansliets grupp för utbildningsfrågor.

– Men det är väldigt olika hur stadsdelarna berörs. Torslanda är till exempel en stadsdel som växer, där behöver man bygga fler skolor.