Andelen fristående grundskolor ökar i Göteborg. Kommunstyrelsen har behandlat 52 ansökningar om att starta friskola sedan läsåret 2000/2001. Av dessa fick 31 klartecken av skolverket men bara drygt hälften kom i gång med verksamhet. Andelen fristående grundskolor ökar i Göteborg. Kommun- styrelsen har behandlat 52 ansökningar om att starta friskola sedan läsåret 2000/2001. Av dessa fick 31 klartecken av skolverket men bara drygt hälften kom i gång med verksamhet.

I Göteborg finns 158 kommunala och 37 fristående grundskolor. Och friskolornas andel ökar stadigt.Skolverket fattar beslutet– De senaste fem åren har 16 friskolor startat eller utökat sin verksamhet med nya åldersgrupper, säger Eva-Lena Båth, planeringsledare i gruppen för utbildningsfrågor på stadskansliet.- Men antalet ansökningar under perioden var betydligt fler. Kommunstyrelsen har behandlat 52 ärenden från och med läsåret 2000/2001 till och med läsåret 2004/2005.31 av de ansökande friskolorna fick klartecken att starta, men det var alltså bara drygt hälften som verkligen kom igång.Alla ansökningar om att driva friskolor i Göteborg går via kommunstyrelsen. Men det är Skolverket som i slutändan fattar beslut.Flest med specialpedagogik– Vi utreder hur etableringen påverkar kommunen och lämnar ett yttrande till Skolverket. Men det är Skolverkets bedömning av kvaliteten och budgetramarna som är avgörande, säger Eva-Lena Båth.De fristående grundskolorna i Göteborg har olika inriktningar. Flest friskolor, 15 stycken, har en speciell pedagogisk inriktning. Deras undervisning kan till exempel vara Montessori- eller Freinetinspirerad.Vart femte centrumbarn på friskolaÅtta friskolor har allmän inriktning, deras pedagogiska verksamhet liknar ofta de kommunala skolorna. Sju har religiös inriktning, fem har språklig eller etnisk och två satsar på en speciell ämnesinriktning. Flest friskoleelever bor i de centrala stadsdelarna. 17,5 procent av centrumbarnen går på en fristående grundskola. I de västra stadsdelarna är siffran 11,3, i Nordost 13,5 och på Hisingen 9,7.Konkurrensen hårdnarDet är svårt att säga exakt hur de kommunala skolorna påverkas av det ökande antalet friskolor.– Det är komplicerat att räkna ut efter man också måste ta hänsyn till den demografiska utvecklingen. Att eleverna i en viss årskull minskar kan både bero på att det finns färre barn i åldersgruppen, men också på att fler väljer friskolor. Vad som är vad är svårt att säga, säger Eva-Lena Båth.De närmsta åren vet man att eleverna i många årskullar kommer vara färre än tidigare.– Det innebär förstås att konkurrensen mellan de kommunala och fristående skolorna hårdnar, säger Eva-Lena Båth.Elisabeth Klingberg