Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har ofta många frågor kring behov av stöd och val av skola inför barnets skolstart. I november kommer fyra informationsmöten ordnas runt om i Göteborg, möten som är ett försök att samla all kunskap så att mammor och pappor lättare ska kunna fatta beslut.

Skolstarten väcker frågor hos de flesta föräldrar. För de som har barn med en funktionsnedsättning är behovet av information ofta än större, och svaren svårare att finna. Därför har några av handikapporganisationerna inom Göteborgs Handikappråd föreslagit centralt planerade möten.

– De skulle vilja ha informationen mer samlad. Det är ganska svårt att ta reda på allt själv, till exempel kring vad det finns för skolor att välja på, säger Helen Svelid på stadskansliet.

Huvudansvaret för att ge information till föräldrar inför skolstarten ligger på stadsdelarna. Men föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan vara intresserade av möjligheter som finns i skolor på andra håll i kommunen.

Rätt till plats i särskolan

Därför arrangerar nu stadskansliet och representanter för stadsdelarna informationskvällar tillsammans. Mötena kommer bland annat att handla om särskolan. Det är verksamhetschefen i respektive stadsdel som bestämmer ifall en elev har rätt till en plats i särskolan. Skollagen beskriver hur bedömningen ska gå till.

Som underlag för beslutet har verksamhetschefen resultatet av en medicinsk, en psykologisk, en social och en pedagogisk utredning.

– Om den visar att en elev på grund av en utvecklingsstörning inte har möjlighet att nå målen i grundskolan så har barnet rätt till en plats i särskolan, säger Helen Svelid.

3BAA.jpg
Ny skollag nästa år

Föräldrarna kan dock välja att tacka nej till en sådan plats. Barnet får då gå i den vanliga grundskolan, med någon form av särskilt stöd.

När den nya skollagen börjar gälla, den 1 juli 2011, kommer kommunen ibland att kunna placera ett barn i särskola mot föräldrarnas vilja.

– Om det anses vara för barnets bästa. Men grunden är ändå att kommunen utreder om barnet har rätt till särskola, och sedan får föräldrarna tacka ja eller nej.

Särskolan kan vara en skola i en egen byggnad, men vanligast är det med särskoleklasser i samma lokaler som grundskolan. Det finns också särskoleelever som går i en klass med grundskoleelever och det kallas för en individintegrerad lösning.

– Det betyder att ett barn kanske kan gå i den skola som ligger i området där man bor, och det kan ha stor betydelse socialt sett, säger Helen Svelid.

Representanter från specialinriktade skolor

Informationsmötena kommer inte bara att handla om barn med utvecklingsstörningar och om särskolan, utan också om förutsättningarna för barn med andra funktionshinder. Det kommer finnas möjlighet för föräldrar att träffa representanter för skolor med särskild inriktning.

En del har till exempel erfarenhet av att arbeta med vissa funktionsnedsättningar eller har särskilda grupper för elever med autism, talsvårigheter, nedsatt hörsel, med mera. Mötena äger rum i november (se nedan).

– Det är första gången vi gör detta. Det kommer att utvärderas och så får vi se hur vi lägger upp det nästa år, säger Helen Svelid.


Fotnot:

Göteborgs Handikappråd är kommunstyrelsens forum för samråd med handikapporganisationer och olika samhällsorgan.