Fortsatt stora skillnader. Totalt sett gick fler niondeklassare ut grundskolan med godkända betyg i alla ämnen i år jämfört med förra året. Men skillnaderna mellan skolor är fortfarande stora. I skolorna som ligger högst blir nästan alla godkända, medan det också finns skolor där bara var fjärde elev går ut nian med godkända betyg i alla ämnen.

När betygen för niondeklassarna i Göteborgs grundskolor sammanställts märks överlag en förbättring jämfört med föregående år – 68,6 procent av eleverna blev godkända i alla ämnen, jämfört med 66,3 procent 2015.

Sett över ett lite längre tidsperspektiv ligger resultaten ganska jämnt, enligt Jonas Askne, planeringsledare för skolfrågor på stadsledningskontoret. 2014 var andelen exempelvis 68,8 procent.

– Det varierar lite från år till år, men det ligger ungefär där. Det är vi inte nöjda med, vi vill att det ska fortsätta öka.

Ett annat mått på hur väl elever lyckas i skolan är hur stor andel som är behörig att gå vidare till gymnasiet. Där kan 80 procent av dem som slutat nian gå vidare till ett yrkesförberedande program i höst, genom att de fått godkänt i åtta ämnen. Detta jämfört med 78,5 procent föregående år.

– Det är egentligen mer intressant. De eleverna kommer ju vidare och kan fortsätta sina studier, säger Jonas Askne.

De elever som i nuläget inte är behöriga att söka till gymnasiet erbjuds att läsa in kurser som saknas i någon av de sommarskolor som stadsdelarna anordnar. De kan också börja på individuellt program på gymnasiet, för att senare byta till ett annat gymnasieprogram.

”Stora skillnader i befolkningsstrukturen”
Liksom tidigare år avspeglas segregationen i Göteborg i betygsstatistiken. Andelen niondeklassare med godkända betyg i alla ämnen är 44 procent i den stadsdel som ligger lägst och 83 procent i den som ligger högst. På skolnivå är skillnaderna än större, från 18 som lägst till 97 procent som högst.

Enligt Jonas Askne är det väl känt att framförallt två faktorer har betydelse för elevers chanser att nå skolframgång: Föräldrarnas utbildningsbakgrund, samt huruvida föräldrarna är födda utomlands eller i Sverige.

– Det är stora skillnader i befolkningsstrukturen i olika delar av staden. Det är den verklighet som skolan jobbar i. Men vi försöker kompensera för det och se till elevers olika behov.

Kompensationen sker genom att pengarna till skolorna inom Göteborgs Stad fördelas med hänsyn till befolkningens skilda förutsättningar i olika områden.

Det finns också ett systematiskt arbete på skolorna för att fånga upp och stötta de grupper och elever som har störst behov.

– Det handlar om att kunna identifiera vilka elever som inte verkar nå godkända betyg, och att ha ett team som snabbt kan ge dem stöd. De skolor som jobbar individnära och med systematik på det sättet, de har också nått resultat över tid, säger Rickard Ernebäck, sektorschef för utbildning i Angered.

Snabba insatser utifrån behov
Gårdsstensskolan är en av dem. Rektorn Anna Kern berättar att lärarlagen gör avstämningar inför höst- respektive påsklov, på både grupp- och individnivå. På så sätt går det snabbt att upptäcka om motivationen i en grupp är på väg utför, eller om en elev har svårigheter.

Insatserna anpassas utifrån behovet hos varje grupp eller individ. Om det handlar om att en elev inte mår bra kan det handla om att samarbeta med socialtjänsten. Är problemet att eleven kommit efter i ett specifikt ämne eller moment kan denne få intensivundervisning i det.

– Vi pratar jättemycket med eleverna och deras föräldrar när det inte blir som vi hade tänkt. Många gånger har eleven själv bra förslag, både om vad problemet består i och vad som skulle motivera dem. Så det gäller att lyssna på eleverna, säger Anna Kern.