Nästan hälften av skolledarna tycker att en skolledare ska agera med fasthet och auktoritet. Lika många vill hellre vara följsamma och mjuka. Och var tionde skolledare anser att det borde finnas större möjligheter att bli av med dåliga lärare. Det visar en färsk enkätundersökning bland skolledare som Kvalitetsmässan låtit genomföra.

Av de 4.400 skolledare som under april månad fick en mejlenkät har 1.500 svarat. 66 procent är kvinnor, 55 procent jobbar inom grundskolan och 82 procent är 50 år eller äldre.

”Bra lärare en enorm potential för ökad kvalitet”

Undersökningen fokuserar på hur skolledarna upplever kvalitet inom skolan. Två av tre, eller 64 procent uppger att det finns små problem i den egna skolan medan knappt en av tio, 8 procent, upplever stora problem. Mer än var tionde skolledare anser att möjligheterna att bli av med dåliga lärare borde öka.

– Skolledare tycker kvalitetsaspekten inom lärarkåren är mycket viktigare än frågan om betyg. Det pågår väldigt mycket diskussioner om lärarutbildningen och svårigheten för skolor att bli av med dåliga lärare. Bra lärare utgör en enorm potential för att öka kvaliteten inom skolan, säger Sven Wiberg, direktör för Kvalitetsmässan.

Vill se bättre lärarutbildning

Majoriteten av skolledarna, 73 procent, tycker att deras huvuduppgift är att leda skolans pedagogiska arbete. Trots detta befinner de sig bara mellan en och en halv timme och tre timmar per vecka i undervisningslokaler. Merparten av arbetstiden går åt till möten med den centrala förvaltningen, vikarieanskaffning, lokalfrågor och andra administrativa sysslor.

För att förbättra skolan vill skolledarna satsa att höja den totala kvaliteten. Viktigast är att skolan ser sig som en lärande och utvecklande organisation där alla samarbetar. De vill också se en förbättrad lärarutbildning och att de pedagogiska verktygen och den pedagogiska skickligheten utvecklas. Var fjärde efterlyser ökade ekonomiska resurser till skolan.

– Utmärkande är att skolledarna inte vill ha snabba lösningar utan de anser att det krävs ett systematiskt och långsiktigt kvalitetsarbete, säger Sven Wiberg.

Fotnot:
Undersökningen har genomförts av QuickSearch på uppdrag av Kvalitetsmässan som står bakom Europas största återkommande fackmässa om verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nästa Kvalitetsmässa håll 17-19 november 2009 på Svenska Mässan i Göteborg.