”Vi får syn på utvecklingsbehov”. Varje år publicerar grundskoleförvaltningen en kvalitetsrapport. Den är en koll på nuläget för kvaliteten i alla kommunala skol- och verksamhetsformer. Underlaget kommer bland annat från kvalitetsdialoger med rektorer.

Varje år har utbildningscheferna och verksamhetsutvecklarna en dialog med sina rektorer om kvaliteten på skolorna, så kallade kvalitetsdialoger.

– Vi genomför kvalitetsdialoger med varje skolenhet. Det började vi med förra året och nu fortsätter vi med det. Jag tycker att det är väldigt givande med kvalitetsdialoger därför att vi får syn på utvecklingsbehov men framförallt också framgångsfaktorer. Vi har en dialog med rektorerna om hur de följer upp resultat och hur vi ska jobba framåt, förklarar Peter Johansson, utbildningschef utbildningsområde 2.

Att grundskoleförvaltningen har kvalitetsdialoger varje år bygger på en kultur med fokus på tillit, och ger möjlighet till mer individuella lösningar utifrån behoven som finns på varje skola.

– Det finns en positiv kraft i det. Det märker man utifrån den här kulturförändringen som faktiskt har blivit nu när man gått över till en grundskoleförvaltning. Att man litar på de som är på golvet och att man tittar på enhetens behov och inte ska kontrollera, säger Karolina Cronberg, rektor på Nya Varvets skola, Hagenskolan och Långedragsskolan.

Kvalitetsdialogerna tas med i kvalitetsrapporten

Informationen som utbildningschefer, rektor och verksamhetsutvecklare får från kvalitetdialogerna är en viktig del i kvalitetsrapporten.

– Det är väldigt värdefullt för huvudmannen att veta vad som pågår i skolan för vi jobbar ju mot samma mål. Det betyder jättemycket för oss att ni är intresserade, att ni kommer hit och lyssnar och så tar ni det vidare på huvudmannanivå, berättar Tuija Talvikki Daalenstierna, rektor på Guldhedsskolan.

Klar i december

​I kvalitetsrapporten, som blir klar i december, kan du till exempel läsa om elevernas kunskapsresultat. Du får också information om vilka utvecklingssteg grundskoleförvaltningen har tagit, vilka dilemman förvaltningen står inför och förslag på hur man ska tackla dem för en väg framåt i arbetet med att utveckla kvaliteten på skolorna.

I filmen berättar utbildningschef Peter Johansson och rektor Tuija Talvikki Daalenstierna berätta om kvalitetsdialogerna på Guldhedsskolan.