Beslutet gäller fram till 31 januari. De kommunala gymnasieskolorna ska fortsätta med undervisning på distans i samma omfattning som tidigare under hösten. Dessutom är det nu möjligt för utbildningsförvaltningens direktör att besluta om att stänga en skolenhet vid behov. ”Det gör att det går att ta snabbare beslut”, säger Tomas Berndtsson efter utbildningsnämndens beslut.  

Tomas Berndtsson, utbildningschef för de kommunala gymnasieskolorna.

Två beslut om distansundervisning har tidigare tagits av utbildningsnämnden under hösten. Det har grundat sig i att minska trängseln i kollektivtrafiken och har bland annat inneburit att skolor med studieförberedande program sedan i augusti har haft högst 60 procent av eleverna i skolan. För yrkesprogram har högst 80 procent av eleverna fått vara i skolan.

– När det gällt omfattningen av distansundervisning vid de olika programmen och klasserna har skolorna fått besluta detta själva. Tidigare i höstas var det många som lät sina ettor vara i skolan på heltid, medan flera skolor nu går över mer till att låta treorna vara på plats eftersom de har studenten framför sig.

MTG och Angeredsgymnasiet ej undantagna

I tidigare beslut var MTG och Angeredsgymnasiet undantagna. Det berodde på att utbildningsnämnden inte ansåg att dessa skolor påverkade trängseln i kollektivtrafiken. Den nya förordningen från regeringen innebär att det nu även går att fatta beslut om distansutbildning utifrån trängsel i skolan.

– Därför är dessa skolor inte längre undantagna.

Ingen skola stängd i dagsläget

Ingen av Göteborgs Stads gymnasieskolor är stängda i dagsläget. Däremot förekommer det att enstaka klasser behöver ha lite mer distans än planerat på grund av smitta eller misstänkt sådan i klassen.

Beslutet som togs av nämnden tidigare i veckan innebär att Tomas Berndtsson som förvaltningsdirektör kan besluta om att stänga en skolenhet. Sådana beslut har tidigare bara kunnat göras av utbildningsnämnden.

– Det kan uppstå situationer där vi behöver göra ingrepp i en skolenhet skyndsamt, då underlättar det att jag kan ta ett sådant.

Kan påverka ekonomin långsiktigt

Kortsiktigt får distansundervisningen ingen ekonomisk påverkan. Några kostnader minskar under perioden medan andra ökar.

– När vi har färre elever på skolan lagar vi till exempel mindre mat. Däremot har vi våra restaurangutbildningar där restaurangen nu är stängd, vilket innebär uteblivna intäkter.

Däremot ser Tomas Berndtsson att distansundervisningen kan påverka ekonomin på längre sikt i form av till exempel extra undervisning när elevers måluppfyllelse riskerar att minska.

– Här har vi ett regelverk som innebär att vi kan undervisa på helger och lov eller bedriva undervisning längre dagar. Vilket behov som finns ser vi tydligare till våren. Jag kan tänka mig att det finns grupper där vi behöver göra extra insatser.

Beslutet om distansundervisning gäller inte gymnasiesärskolan och heller inte vissa elever som behöver extra mycket stöd. Delar av Introduktionsprogrammen behöver heller inte studera på distans.