Elevator är en verksamhet dit grundskoleförvaltningen tillfälligt flyttar elever i årskurs 6–9. Anledningen till att grundskoleförvaltningen flyttar eleverna är för att skapa trygghet och studiero, både för eleverna själva och för deras kamrater i klassen.

De elever som är tillfälligt flyttade till Elevator har vid flera tillfällen stört ordningen eller betett sig olämpligt på sin vanliga skola. Rektor flyttar eleven till Elevator i tio till tjugo dagar.

– Genom att tillfälligt flytta eleven ska det blir det en möjlighet att bryta ett mönster för att kunna fokusera på sina studier och få en ökad förståelse för sin situation, säger Johanna Funke, samordnande elevhälsochef i grundskoleförvaltningen.

Hur arbetar lärarna och kuratorerna på Elevator med eleven?

På Elevator arbetar lärare och kuratorer som har lång erfarenhet och kunskap i att möta elever som av olika skäl behöver hjälp med att klara sin skolgång.

– Här är vi lärare som har kunskap i att anpassa undervisningen för att ge eleven de stöd som hen behöver, säger Annika Olsson lärare på Elevator.

 Trygghet och studiero

Lärare och kuratorer på Elevator arbetar tillsammans med eleven för att skapa trygghet och studiero för eleven i Elevators lokaler.

 Fokuserar på sina studier

Under skoldagen har eleven undervisning utifrån sitt eget schema. Schemat har lärarna på elevens ursprungsskola tagit fram tillsammans med lärarna och kuratorerna på Elevator. Eleven får undervisning i de teoretiska ämnena i sin kursplan.

Får en ökad förståelse för sin situation

Under den tid som eleven är på Elevator kommer hen att ha samtal med en kurator varje dag. Under samtalen får eleven berätta hur hen upplever situationen på sin vanliga skola. Under samtalen pratar eleven och kuratorn också om hur hen tänker om sin framtida skolgång. Samtalen med kuratorn är en del av elevens undervisning och står med i elevens schema. Syftet med samtalen är att eleven ska få en ökad förståelse för sin situation.

– Genom att ha samtal med oss kuratorer varje dag får eleven en bättre förståelse för sin situation, säger Fredrik Karlsson, kurator och samordnare på Elevator.

Flyttar tillbaka sin vanliga skola

När elevens tid på Elevator är slut kommer hen att flytta tillbaka till sin vanliga skola och fortsätta sina studier där. När eleven är på Elevator planerar hens vanliga skola för att det ska bli så bra som möjligt för eleven och kamraterna på skolan när hen kommer tillbaka.