“Demokrati syns i handlingar”. Projektet “Charta för demokrati i skolan” ska göra det lättare för de kommunala grundskolorna i Göteborg att utbilda självständigt tänkande och demokratiska medborgare. “Vi har tagit fram en enkel modell som ska vara ett stöd i det dagliga arbetet. Chartans utgångspunkt är att demokrati syns i handlingar”, säger Gunnel Falck, processledare på Center för skolutveckling.

Skolan har sedan 1948 i uppdrag att utbilda eleverna i demokrati. Det står inskrivet i Skollagen och finns därmed också nämnt i Läroplanen. Det är också en av grundtankarna bakom arbetet med projektet “Charta för demokrati i skolan” som pågått sedan 2016.

– Vi har samarbetat med fem kommunala grundskolor i Göteborgs Stad och intervjuat elever från förskoleklass till årskurs nio och deras undervisande lärare. Vad är demokrati och hur ser man att er skola är demokratisk? berättar Gunnel Falck.

“Demokrati gör vi tillsammans”

Det som kommit fram under intervjuerna har sammanställts till ett material där det går att se var de demokratiska handlingarna utspelar sig någonstans.

– Chartans utgångspunkt är att demokrati syns i handlingar och det är det vi har letat efter när vi gjort intervjuerna. Det kan vara saker man gör i skolan, i hemmet, bland våra grannar och på jobbet. Demokrati gör vi tillsammans, det är grundtanken.

Tagit fram material för skolorna

Projektet har tagit fram ett material för skolorna att arbeta utifrån. Det innehåller förslag på demokratiska samtalsformer, hur man skapar sammanhang och gemenskap, utvecklar samarbetsformer, hjälper och stödjer varandra för att skapa tillit, hanterar konflikter, arbetar med delaktighet i planering och lärande i undervisning och att ta gemensamma beslut. Det är de vuxna i skolan som visar eleverna vad demokrati är i skolans vardag.

Under hösten ska Center för skolutveckling ha informationstillfällen för Göteborgs Stads grundskolor för att berätta om projektet och utbildningen i modellen.

– Efter utbildningen tar skolan beslut om den vill ansluta sig till “Charta för demokrati i skolan” och, tillsammans med andra intresserade skolor, vara med och stärka skolans demokratiarbete.

Om du får slå ett slag för projektet, varför ska man vara med?

– Vi har tagit fram en enkel modell. Det är inga stora förändringar från det skolan gör varje dag. Man får ett bra stöd för att lyfta fram sitt uppdrag som samhällsbärande institution att utbilda demokratiska medborgare i en tid när demokratin kanske inte är hotad, men ifrågasatt. Många medborgare upplever att de inte kan påverka eller har inflytande och tycker att det är långt till våra politiker. Då är det viktigt att främja demokrati i skolan och i förlängningen i samhället, säger Gunnel Falck som håller i utbildningen tillsammans med kommunikatören Katarina Gunnarsson Strandberg.