Flickor har fortfarande bättre resultat. Fler elever är behöriga till gymnasiet efter årskurs 9 jämfört med förra året och resultaten för eleverna i årskurs 6 blir bättre. En analys om varför det ser ut som det gör kommer i kvalitetsrapporten i slutet på året. Flickorna har fortfarande bättre resultat än pojkarna.  

Samtidigt har resultaten för eleverna i årskurs 1 och 3 sjunkit. För första gången har vi även ett resultat för förskoleklass.

– Med det preliminära kunskapsresultatet ser vi hur det ligger till i år, men det är ett långsiktigt arbete att höja kvaliteten i undervisningen. Det börjar redan i förskoleklass och fortsätter hela vägen genom skolåren till och med årskurs 9. I år är det glädjande att ännu fler elever har betyg som gör att de får möjligheten att börja i gymnasiet jämfört med förra året, säger Katarina Breidning, tillförordnad enhetschef kvalitet och utveckling.

Nu börjar vi analysera kunskapsresultaten för alla skolor för att se varför det ser ut som det gör, och vad vi kan och behöver förbättra. En skola kanske behöver jobba mer med läsning, och en annan med studiero eller matematik.

Kvalitetsrapport presenteras i slutet av året

– Det är viktigt att undersöka varför det ser ut som det gör så att eleverna får undervisning med hög kvalitet. Kunskapsresultaten varierar från år till år, men det är ett långsiktigt arbete för att höja kunskapsresultaten så att fler elever blir behöriga till gymnasiet, säger Stefan Gustafsson, utbildningschef i grundskoleförvaltningen.

Analysen kring varför det ser ut som det gör i skolorna presenterar vi i förvaltningens kvalitetsrapport som kommer i slutet på året. I analysen kommer vi bland annat att i någon mån kunna visa på vilka effekter covid-19 har haft på undervisningen.

Det är Statistiska centralbyrån som fastställer kunskapsresultaten. Det sker under hösten.


Syntolkning:

I filmen ser du fyra grafer som rör sig upp och ner för de fem senaste årens kunskapsresultat i de kommunala skolorna i Göteborg.

Graferna du ser är dessa:
Första grafen visar andel elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 1 sjunker till 85 procentenheter
Andra grafen visar andel elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 3 sjunker till 78,8 procentenheter
Tredje grafen visar andel elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 6 ökar till 67,9 procentenheter
Fjärde grafen visar andel behöriga elever till gymnasiets yrkesprogram ökar till 78,4 procentenheter

Filmen avslutas med Göteborgs Stads logotyp