ESF-projekt underlättar övergången. ESF-projektet Passage ska stärka övergången mellan grundskola och gymnasium för eleverna i Göteborg. Forskning har visat att övergången till gymnasieskolan är generellt sett den mest komplexa. “Syftet med projekt Passage är att fler elever ska uppnå fullständiga betyg och klara gymnasiet med en examen”, säger Melisa Nilsson, projektledare på grundskoleförvaltningen.

Grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad har fått utvecklingsstöd från Europeiska socialfonden, ESF, för att genomföra projektet Passage tillsammans.

– Vi vill fortsätta att utveckla skolan för elevernas bästa, då behöver vi samverka mellan förvaltningarna och stärka vårt samarbete.

Övergången kan vara svår

Fokus i projektet är att säkra övergången för elever som är i riskzonen att inte klara övergången och skapa bättre förutsättningar för en kvalitetssäkrad informationsöverlämning mellan grundskola och gymnasium.

– Förutom insatser och aktiviteter för våra elever förväntas också ett kollegialt erfarenhetsutbyte och lärande ske på professionsnivå mellan förvaltningarna.

 Långsiktig effekt

Melisa Nilsson berättar att överlämningen mellan grundskola och den mottagande skolan i Göteborg behöver utvecklas och ske på ett likvärdigt och mer strukturerat sätt.

– På projektnivå ska vi vara lyhörda och kontinuerligt stämma av i samtliga arbetsgrupper om insatserna och aktiviteterna gör nytta. Det som ger lyckade resultat vill vi implementera i alla våra skolor.​

Många aktiviteter

ESF-projektet startade 2020 med en inledande planeringsfas och en genomförandefas som började i slutet av hösten. Utifrån projektets mål har lärare, rektorer och de båda förvaltningarna identifierat tre viktiga delar: digitala överlämningar, närvarofrämjande arbete och riktade insatser.

– Riktade insatser är direkt mot våra elever, till exempel i förebyggande syfte. Utbildningsförvaltningens verksamhet Övergångsstället jobbar redan idag med övergången mellan grund- och gymnasieskolan. Genom coachande insatser stärks elevernas självkänsla och självinsikt vilket ger dem redskap att möta framtiden. I projektet kommer detta arbete att utvecklas ytterligare

Fem pilotskolor

Fem pilotskolor har anmält intresse att delta i projektet och kommer tillsammans med övrig personal genomföra insatserna och aktiviteterna för att säkra övergången mellan grundskola och gymnasium. Gymnasieskolornas system för antagning av elever ska byggas ut med en modul för att lämna över kunskap om eleverna mellan grund- och gymnasieskola. En förhoppning är också att eleverna i årskurs nio ska få testa en närvaro-app.

Pilotskolorna som deltar i projektet är Trulsegårdsskolan, Gårdstensskolan, Bergsjöskolan, Sannaskolan och Guldhedsskolan. ESF-projektet Passage pågår till och med 2022.