Satsning på tio skolor i Göteborg. Lights on heter kommunala bostadskoncernen Framtidens satsning på mötesplatser i tio skolor i Göteborg. Arbetet är en del i Skola som arena, en satsning inom Jämlik stad för att minska skillnader i barns uppväxtvillkor. Målet är att fler barn ska gå ur skolan med behörighet att läsa vidare på gymnasiet. 

Skola som arena finns idag på åtta skolor i Göteborg. Med Framtidenkoncernens satsning Lights on öppnar Göteborgs Stad mötesplatser på ytterligare tio skolor.  Satsningen kommer att nå ungefär 8000 barn och deras familjer

– Som en stor fastighetsägare i stadens utsatta områden har vi goda möjligheter att göra skillnad för barn och familjer. Det ska vi ta vara på och därför är vår satsning på Lights on långsiktig, säger Sükran Dogan, planeringsledare på AB Framtiden.

– Vi vet att de barn och ungdomar som klarar av skolgången står bättre rustade för framtiden. Vi tror också att insatserna kan påverka tryggheten och framtidstron positivt, fortsätter hon.

Alla i området är välkomna att delta

Skola som arena är ett arbetssätt som kan heta lite olika och det finns lokala skillnader men gemensamt är förhållningssättet som ger delaktighet och inflytande. Alla som bor i området är välkomna att leda och delta, inte bara skolbarnen.

– När vi öppnar skolorna för aktiviteter och möten utanför lektionstid kan nya sammanhang skapas som hjälper barn till en meningsfull fritid i en trygg miljö. Detta vet vi är viktigt bland annat för att fler barn ska klara sin skolgång, säger Anna Grunander, processledare för Jämlik stad och satsningen Skola som arena vid grundskoleförvaltningen.

Trygga och tillgängliga aktiviteter

Lights on och Skola som arena finns nu på flera skolor i Sydväst, Nordost och på Hisingen.

– Vi vet att barn och unga i socioekonomiskt mer utsatta områden är mindre aktiva i föreningslivet än barn i andra områden. Studier visar också att tjejer från socioekonomiskt utsatta områden deltar i fritidsaktiviteter i mindre utsträckning.

I Skola som arena och Lights on ordnas kostnadsfria fritidsaktiviteter på skolan direkt efter skoldagen. Aktiviteterna ordnas i samarbete med lokala föreningar och vårdnadshavare.

– Det är tillsammans, genom delaktighet, som vi kan skapa attraktiva aktiviteter som är trygga och tillgängliga, säger Anna Grunander.