Ny kvalitetsrapport från grundskoleförvaltningen. Kunskapsresultaten för elever i årskurs 1 och 3 ökar. Skillnaden mellan flickor och pojkars betygsresultat minskar. Fler riktade stödinsatser behövs för att kompensera för elevernas olika förutsättningar. I skolorna arbetar fler legitimerade lärare. Det här och mer går att läsa om i grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport för läsåret 2021/2022.   

Läs grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport här

Läs en sammanfattning av kvalitetsrapporten här

– För att alla elever ska nå målen i skolan behöver vi vara uthålliga i vårt arbete. Det tar tid att ändra elevernas kunskapsresultat. Därför ska vi i hålla fast vi det arbete vi har påbörjat. Det betyder bland annat att vi fortsätter fokusera på tidiga stödinsatser och att vi utvecklar undervisningen i svenska som andra språk och matematik, säger Annika Hellström, kvalitetschef på grundskoleförvaltningen.

Kompensera för elevers olika förutsättningar

Läsåret 2021/2022 är kunskapsresultaten och elevernas betyg stabila, jämfört med tidigare år. Samtidigt finns stora skillnader i kunskapsresultat mellan Göteborgs Stads olika skolor. Det är till exempel tydligt att det finns ett behov av att prioritera de elever som börjar skolan med sämre förutsättningar för studier i ett tidigt skede. Mer andra ord, så behöver grundskoleförvaltningen göra fler riktade insatser för att kompensera för elevernas olika förutsättningar.

– Vi behöver våga göra genomgripande förändringar för skolor med långvarigt låga kunskapsresultat. De skolorna har behov av ett uthålligt stöd för att få en stabil och hållbar skolorganisation. Tillsammans behöver vi styra resurser som skolorna, efter noggrann kartläggning, själva anser att de behöver, säger Annika Hellström.

Fler legitimerade lärare

97,8 procent av de tillsvidareanställda lärarna var legitimerade år 2022. Året innan var motsvarande siffra i 96,2 procent. Under första halvåret 2022 har grundskoleförvaltningen arbetat för att säkra att lärare med tillsvidareanställning också har legitimation.

Den positiva utvecklingen med fler behöriga lärare beror med största sannolikhet på det arbetet. Förvaltningen har upprättat handlingsplaner för medarbetare som saknar legitimation och som har förutsättningar att bli legitimerade lärare inom två år.

Skolorna tar steg i rätt riktning

I kvalitetsrapporten går det att läsa om hur grundskoleförvaltningen arbetar med att utveckla elevernas språk och med att motverka kränkningar i skolan. Det är två viktiga områden som skolorna kommer att fortsätta att arbeta med framåt.