Särskilda tekniker. Att bemöta individer som har utmanande beteenden är inte lätt. Men det går att förebygga. Göteborgs Stad har därför satsat på att ge ett par nyckelpersoner en utbildning i lågaffektivt bemötande, enligt ett engelskt koncept, som de sedan kan lära ut till personalen. Det ska underlätta för medarbetarna i vardagen, samtidigt som det ska förebygga utmanande beteende.

De nyckelpersoner som fått utbildningen ska sedan utbilda personal som jobbar med personer med autism, särskilt individer som har utmanande beteenden.

– Vi får in fler och fler personer som har ett utmanande beteende. De känner sig inte förstådda och vi måste lära oss bemöta dem, annars blir individerna lidande. Samtidigt ser vi att det här området har minskat på vissa utbildningar, säger Ann Trbovsek, metodutvecklare inom bostad för särskild service på förvaltningen för funktionsstöd.

Vill förfina metoderna

Det gör att Göteborgs Stad har sett ett behov av kompetenssatsning i verksamheter där det förekommer utmanande beteende. Visserligen har Göteborgs Stad länge arbetat med olika metoder att bemöta individer vid våld och hot och har till exempel haft utbildningar i lågaffektivt bemötande. Men ju mer kunskapen ökar om brukarna och om bakomliggande orsaker ju mer förfinas metoderna. Därför blev lösningen att använda sig av det engelska utbildningsunderlaget Studio 3.

Den här utbildningen har sin utgångspunkt i lågaffektivt bemötande, men har ett särskilt fokus på att hantera stress och affekt. Den handlar om hur man kan arbeta förebyggande och få en djupare förståelse för vad bakgrundsfaktorerna kan vara och därefter ändra sitt pedagogiska arbetssätt.

Kursen ger även fysiska tekniker att hantera situationer som innehåller hot och våld så att personalen kan skydda sig från slag utan att skada individen.

– De får lära sig tekniker för att kunna skydda sig om man håller på att bli biten, eller dragen i håret. Eller hur man tar sig ur grepp och undviker slag, säger Ann Trbovsek.

Lär sig förebygga beteenden

Hon betonar dock att det inte är en självförsvarskurs, utan handlar mest om att förstå bakgrundsfaktorerna för att kunna förebygga utåtagerande beteenden.

– Ofta fastnar personer i ett mönster vid affekt. Därför handlar det ofta om att lära sig läsa av signaler och se när stressnivån stiger och inte gå in i situationen då utan hålla dig lugn och avleda dem innan de kommer in i affekt, säger Ann Trbovsek.

Utbildningen kommer att starta innan sommaren och pågå fram till årsskiftet. Sedan behöver de licensera sig för att kunna fortsätta utbilda medarbetarna inom förvaltningen.