Måste anpassas till elevantalet. Färre elever i de kommunala grundskolorna och minskande barnkullar gör att Angered, liksom flera andra stadsdelar, har ett överskott på skollokaler. Skolledningen i Angered har därför bjudit in elever och föräldrar till tio dialogmöten för att få svar på hur skolorna ska vara för att de ska vilja gå där.

Sedan flera år har barn i Angered valt andra skolor än Angereds kommunala grundskolor. Eleverna går till kommunala skolor i andra stadsdelar och kommuner, eller till fristående skolor. Befolkningsprognosen i Angered visar också att antalet barn kommer att minska de kommande åren.

Det gör att det idag finns för många skollokaler i förhållande till antalet elever i Angered. Konsekvensen blir att för stor del av de ekonomiska resurserna går till lokalkostnader istället för till elevernas undervisning. Därför behöver skolorna förändras och anpassas till antalet elever. Det kan bli aktuellt att stänga en eller flera skolor, men det är ännu inte bestämt vilken eller vilka.

Ska ligga till grund för förslag
Skolledningen vill nu ha svar på frågan hur föräldrarna vill att skolan i Angered ska vara och se ut för att de ska vilja att deras barn ska gå där. Tio dialogmöten kommer att hållas med föräldrar under september månad. Eleverna kommer att få säga sin mening på elev- och klassråd i sin skola.

Alla idéer och synpunkter från dialogmötena dokumenteras och kommer att ligga som grund till det förslag som skolledningen ska ta fram på hur skolorna ska förändras i Angered.

– Vi vill ha dialog för att få ett bredare underlag för vårt förslag och vår ambition är att de som bidragit i dialogmötena ska känna igen sig i förslaget. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är ett väldigt komplext förslag, med många olika aspekter att ta hänsyn till, säger Jascha Marteleur, sektorchef för sektor utbildning i Angered

Förslaget ska presenteras för politikerna på stadsdelsnämndens möte den 30 november. Därefter är det politikerna som tar det slutgiltiga beslutet.