Men de vill kunna påverka mer. Förskolan är rolig, trygg och lärorik. Föräldrarna är dock mindre nöjda med sina möjligheter att vara med och påverka verksamheten. Det visar en enkät till alla föräldrar med barn på förskola och i familjedaghem.

Göteborgs Stad genomför sedan flera år undersökningar för att ta reda på vad föräldrar tycker om förskolan eller familjedaghemmet. Förra året fick enkäten en ny utformning, där frågorna i större utsträckning knöts till målen i läroplanen. Enkäten har nu för första gången gått ut till alla 13 kommuner inom GR, Göteborgsregionens kommunalförbund.

Vårdnadshavarna har fått gradera påståenden om förskolan utifrån en sjugradig skala, där ett betyder otillräckligt och sju betyder utmärkt.

– Undersökningen visar att föräldrarna på det stora hela är nöjda med hur förskolan fungerar. Snittet för hela undersökningen ligger runt 5,7 på den sjugradiga skalan och det får vi se som ett mycket positivt resultat, säger Madeleine Lundstedt, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Rolig, trygg och lärorik
Föräldrarna upplever att förskolan är rolig, trygg och lärorik, att personalen tar väl hand om barnen och att de får lära sig hur man fungerar i grupp. Däremot visar undersökningen att många upplever att de inte kan vara med och påverka verksamheten och att det brister i informationen från personalen till föräldrarna.

– Det här är vi medvetna om sedan tidigare undersökningar. Vad det beror på kommer stadsdelarna nu att analysera och arbeta vidare med för att öka föräldrarnas medverkan, säger Madeleine Lundstedt.

På några av påståendena har runt tjugo procent av föräldrarna svarat att det inte kan ta ställning, att det inte vet. Det gäller bland annat om barnens möjlighet att ha inflytande över verksamheten och att utveckla förståelsen för naturvetenskap och matematik.

– Här måste vi tänka till hur vi kan göra det mer synligt för föräldrarna att vi inom förskolan arbetar med det här områdena, säger Madeleine Lundstedt.

Lika mellan kommunerna
Överlag är resultat väldigt lika mellan kommunerna, det skiljer bara några få tiondelar mellan högsta och lägsta resultat. Ett exempel är bedömning av trygghet och gemenskap, där har kommunerna med högsta värdet fått 5,9 och de med det lägsta 5,7.

Även för Göteborg, där drygt 11 000 föräldrar har svarat, är resultatet högt och jämnt. Även när man jämför de olika stadsdelarna. Askim-Frölunda-Högsbo, Lundby och Västra Göteborg är exempel på stadsdelar som fått något högre resultat än exempelvis Centrum och Norra Hisingen. Men skillnaderna är mycket små.

Det som sticker ut är hur många som svarat på enkäten. Lägst svarsfrekvens har Östra Göteborg med 37,8 procent att jämföra med Centrums 67,1.

– Till viss del beror den här skillnaden på att Centrum gjorde utskicken via mail, och det har visat sig ge högre svarsfrekvens.

Nu ska enkäten analyseras ute i stadsdelarna, och resultatet går att bryta ner på varje enskild förskola.

– Att föräldrarna svarar på enkäten är av största vikt för att vi inom förskola och familjedaghem ska kunna förbättra vår verksamhet, säger Madeleine Lundstedt.