Underlättar pedagogernas arbete. Nu har alla vårdnadshavare med barn i Göteborgs Stads kommunala förskolor tillgång till den nya lärplattformen Unikum. All information och dokumentation på samma ställe ska underlätta och skapa en röd tråd för både vårdnadshavare och personal. I Unikum kan förskolan koppla dokumentation direkt till läroplanen. Evelina Gunnarsson Fürst och Susanna Lind från förskolan Haga nygata 17, var några av de första som fick utbildning i plattformen.

Underlättar kommunikation med vårdnadshavare

Unikums olika funktioner och verktyg ska underlätta pedagogernas arbete. Personalen kan dokumentera under tiden de undervisar och involvera barnen i dokumentationen.

-Till skillnad från tidigare kan vi lägga in vår planering i Unikum. När vi skriver lärloggar kan vi koppla dem till planeringen. Det blir en röd tråd och tydligare för oss själva i vårt arbete. De blir också lättare att berätta för vårdnadshavare vad vi gör på förskolan och visa hur vi arbetar med läroplanen, säger Evelina Gunnarsson Fürst, förskollärare.

I Unikum finns verktyg för reflektion och analys som kan användas för att utvärdera och följa upp arbetet. Med effektivare dokumentation och uppföljning frigörs mer tid och energi till undervisningen och barnen.

– Vi kan använda det vi redan dokumenterat inför exempelvis utvecklingssamtal och förbereda vårdnadshavare på saker som vi kommer att ta upp. Det finns möjlighet att kommentera och ställa frågor inför samtalet, säger Susanna Lind, förskollärare.

Barnets dokumentation

All dokumentation kopplat till ett barn följer med barnet om det byter förskola inom Göteborgs Stad eller till en annan kommun som använder Unikum.

Förskolans rektor ser också fördelar med att ha allt samlat på ett ställe.

– Samarbetsytan mellan pedagoger ökar och det blir lätt och smidigt att arbeta, säger Christina Rekstad.

Under denna korta tid som förflutit sedan de startade i januari kan hon se att kvaliteten i pedagogernas dokumentation har förbättrats.

– Jag tänker att det också kommer fortsätta att utvecklas ju mer vi använder Unikum. Det blir extra viktigt att vi skriver på ett sätt så att informationen blir relevant och värdefull för vårdnadshavarna. Det ska bli spännande att se hur de tar emot Unikum, säger Christina Rekstad, rektor.