Ny enkät klar. Föräldrarna i Göteborgs förskolor är nöjda med personalen, tryggheten och även barngruppernas storlek, enligt en ny enkät. En enda fråga får inte godkänt: Möjligheten att påverka i förskolan.

Ladda ner rapporten: Föräldrar om förskolan 2015 Göteborgs Stads brukarenkäter: Föräldrar om förskolan 2015

– Det här är väldigt bra siffror. På 13 av 14 frågor ligger medelvärdena på god nivå eller över. Det är vi väldigt nöjda med, säger Madeleine Lundstedt, planeringsledare på stadsledningskontoret.

14 påståenden på en sjugradig skala
Göteborgs Stad gör varje år en stor enkät bland föräldrar med barn i förskolor och familjedaghem. Men i år har man bytt metod.

29D0.jpg
– Vi bytte, för den gamla svarade inte på det vi ville ha svar på. Nu har vi i stället utgått från läroplanen, så att vi får svar på vad det är vi ska jobba med på förskolan, säger Madeleine Lundstedt.

Istället för det Nöjd Kund Index, NKI, som Göteborgs Stad använt sedan år 2000 har föräldrarna nu med hjälp av en sjugradig skala fått gradera 14 olika påståenden, till exempel ”Förskolan/familjedaghemmet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla”.

Måste arbeta mer med föräldramedverkan
Det påståendet fick högst poäng (5,8) av samtliga 14. Lägst omdöme fick alltså möjligheten för föräldrar att påverka på förskolan (4,9). Och just frågan om inflytande har fått låga betyg även i senare års enkäter.

– Ja, det vet vi sen förut. Varje förskola och enhet måste arbeta mer med föräldramedverkan och inflytandefrågor. Jag vet att de gör det redan, med brukarråd och mycket annat, men tydligen behövs ännu mer, säger Madeleine Lundstedt.

Barngruppernas storlek är en omstridd fråga. Tidigare års enkäter tog inte upp ämnet alls, något som vållat kritik från föräldragrupper. Nu finns det med, så här:

Enligt skollagen ska “huvudmannen se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek”. Det innebär bland annat att barnen under delar av dagen ”har möjlighet att ingå i mindre och större grupper.” Där blev enkätens medelvärde för hela staden 5,4, alltså över god nivå.

Resultaten lika över staden
I stora drag syns i rapporten nästan inga skillnader mellan stadsdelarna.

– Ja, jag har själv reflekterat över det och det är lite förvånande. Men samtidigt är det positivt att man är så pass nöjd i det stora hela och över hela staden, från öst till väst.

Av 23 404 utskickade enkäter besvarades 12 042, vilket ger en genomsnittlig svarsfrekvens på 51 procent. I tidigare års enkäter har den legat runt 40 procent. Några stadsdelar har förbättrat sin svarsfrekvens betydligt, till exempel Angered, som gått från 25 till 37 procent besvarade enkäter.

Alla svarade i Hammarkullen
– Föräldrarnas svar är viktiga för att vi ska kunna utveckla förskolan, så vi bestämde oss för att lägga på ett extra kol för att få in fler svar, säger Rickard Ernebäck, sektorschef i Angered.

– Vi utlyste helt enkelt en intern tävling mellan områden och förskolor om vem som fick in flest svar. Och det gav effekt, två avdelningar på förskolan Hammarkullegatan 5 nådde faktiskt 100 procent!

Det maximala resultatet uppnåddes genom att personalen noga berättade för föräldrarna hur viktigt det var att få veta vad föräldrarna tyckte.

– Och de ordnade drop-in, då föräldrarna kunde fylla i enkäten på förskolan, och hjälpte till med översättning, berättar Rickard Ernebäck.

Totalt sett var förskolan Saras väg i Bergum den som hade allra bäst svarsfrekvens i Angered.

CFE.jpg