Delaktighet och miljö kan bli bättre. Göteborgarna är i stort sett nöjda med sina förskolor, visar årets förskoleenkät. Trygghet och bemötande ligger i topp medan delaktighet och miljö får lägre omdöme, precis som förra året. Av de 12 000 som svarat på enkäten är föräldrarna i Västra Hisingen och Örgryte-Härlanda mest nöjda.

Förskoleenkäten skickades ut i nästan 30 000 exemplar i våras, med 14 frågor till föräldrarna och tio till barnen. I år kunde enkäten besvaras antingen via brev eller på nätet. 12 000, färre än hälften, svarade.

– Vi tycker att det är bekymmersamt att föräldrarna inte tar tillfället i akt att svara på enkäten, det ger oss ett sämre underlag för att utveckla verksamheten, säger Madeleine Lundstedt, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Enkäten går ut tidigare nästa år
År 2011 låg svarsfrekvensen på 52 procent. Nu har den alltså sjunkit till 40 procent. Kan det möjligen tolkas positivt, att man inte bryr sig om att svara när man är ganska nöjd?

– Nej, den slutsatsen vågar jag inte dra. Men en bidragande orsak är säkert att enkäten skickades ut så sent som i slutet av maj, säger Madeleine Lundstedt.

– Och det har vi tagit till oss till nästa år. Den måste ut senast i början av april.

Siffrorna i stort sett oförändrade
Resultatet av 2013 års förskoleenkät finns nu tillgänglig på Göteborgs Stads hemsida för enkäter (se länken nedan). Och i stora drag är alltså siffrorna för NKI (Nöjd-kund-index) oförändrade jämfört med tidigare år.

Trivsel, trygghet och bemötande är de faktorer som brukarna är mest nöjda med. Där ligger NKI på 85, 81 respektive 82, vilket är samma siffror som förra året.

Faktorerna delaktighet/inflytande och förskolemiljö får båda ett NKI på 67, samma värde som under de tio år som enkäten genomförts. Varför sker ingen förbättring där?

– Det är också bekymmersamt och ingår i den totala översyn vi måste göra: Vad är det som gör att vissa frågor ger lägre resultat än andra? Men exakt hur det ska gå till har vi inte klart för oss ännu, säger Madeleine Lundstedt.

Skillnad mellan kommunalt och privat
Om man ser till de olika stadsdelarna, är föräldrarna i Västra Hisingen och Örgryte-Härlanda mest nöjda med förskolan. Båda har ett NKI på 76, medan Västra Göteborg ligger på 75 och Askim-Frölunda-Högsbo och Norra Hisingen på 74. Spännvidden är dock liten mellan stadsdelarna; minst nöjda är brukarna i Lundby och Majorna-Linné som ligger på 69.

Skillnaden är desto större mellan privat och kommunalt. Brukarna i privata förskolor är mycket mer nöjda. För de senaste tre åren uppvisar de privata förskolorna ett NKI på 84, 85, 86 medan de kommunala ligger på 72, 73, 73.