Färre och större. Göteborgs Stads skolenheter blir färre och större. Det ska ge eleven en tydligare väg genom skolan och skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd.

Grundskolenämnden har beslutat om förändringar för en del av Göteborgs Stads grundskolenheter och grundsärskolan. Beslutet är en del av förberedelserna inför en ny organisation för skolenheterna, som införs från höstterminen 2021.

– Nu har grundskoleförvaltningen tagit första steget i förberedelserna för vår nya skolenhetsorganisation som införs från att läsåret startar hösten 2021. Det handlar framför allt om att ge förutsättningar för att skapa en skola som är mer likvärdig och håller hög kvalitet i undervisningen, säger Bengt Randén, grundskoledirektör.

Färre och större skolenheter

Beslutet berör framför allt grundskolor som har flera skolenheter på samma adress. Skolenheterna slås samman från att läsåret startar hösten 2021. Detta gör att skolenheterna blir färre och större. Totalt minskar antalet från 169 till 131. Detta innebär även att elever inte behöver byta skolenhet lika ofta som innan.

Beslutet gäller även grundsärskolan, som i de flesta fall slås samman med den nya skolenhet som skapas eller med en befintlig skolenhet. Grundsärskolegrupperna förändras inte, utan finns kvar som förut.  Några grundsärskolenheter finns kvar för att säkerställa att elever med särskilt stort behov av stöd får det.

Beslutet innebär även att några skolenheter slutar vara en egen skolenhet och ett par nya skolenheter skapas.

– Större skolenheter med sammanhållna stadier ger eleven en tydligare väg genom skolan och ger skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. Dessutom skapar det förutsättningar för ett starkt ledningsstöd runt rektor, bättre ekonomi och ökat samarbete och kompetensutbyte mellan lärare, säger Bengt Randén, grundskoledirektör.

Förstärkt skolledning

Nästa steg i förberedelserna för en ny skolenhetsorganisation är att ta fram förslag på hur grundskolor som ligger i närheten av varandra, kan samordnas mer än idag. Det innebär att skolorna ska kunna dra nytta av varandra och bli starkare tillsammans, till exempel genom en gemensam skolledning.

Ett led i förändringarna är att även chefs- och ledningsbefattningar förändras. Under hösten pågår ett arbete med att ta fram förslag till dessa nya befattningar. Den nya skolenhetsorganisationen införs från att läsåret startar hösten 2021.