Ett världsledande centrum för hållbar stadsutveckling kan hamna i Göteborg. Det står klart sedan gruppen från Göteborg klarade den första kvalificeringen. "Inspirerande och spännande", säger Björn Malbert, professor i arkitektur på Chalmers.

Det var Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, som i våras bjöd in svenska universitet och högskolor att etablera ett tvärvetenskapligt forskningscentrum kring frågor om hållbar stadsutveckling.

Blir världsledande på sikt
Bland de sju förslagen som Mistra fick in har nu tre fått medel till fortsatt planering. Förutom det göteborgska förslaget lyckades grupperna från Stockholm respektive Lund/Malmö/Köpenhamn övertyga juryn.

De tre konkurrenterna har nu ett knappt ett halvår på sig att förbereda nästa ansökan. Hösten 2009 står det klart var centret kommer att placeras.

– Om det hamnar här kommer det att betyda oerhört mycket för forskning om hållbar stadsutveckling i Göteborgsregionen, säger Björn Malbert, en av dem som arbetar med det göteborgska förslaget.

På sikt kommer centret, var det än får sin placering, att bli världsledande på området, fortsätter han.

”Ger helt nya möjligheter att samarbeta”
– Avsikten är att kunskapsutvecklingen, och tillämpningen av den, ska bli så intressant att forskare från hela världen kommer att vända sig dit med frågor om hållbar stadsutveckling.

Formellt är det Chalmers Tekniska högskola och Göteborgs universitet som står bakom ansökan från Göteborg. Men även Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen finns med som samarbetspartners.

Bakom Stockholms ansökan står Kungliga Tekniska Högskolan, medan Lunds universitet är lärosätet som är kopplat till det tredje förslaget.

Från Göteborgs stads sida har bland annat Pia Borg på stadskansliet deltagit i arbetet.

– Skulle Göteborg få centret så ger det universitetet, Chalmers, Göteborgs Stad och övriga parter helt nya möjligheter att samarbeta. I förlängningen kommer verksamheterna i staden att dra stor nytta av det, säger hon.

Naturvetenskap och sociala frågor måste mötas
Hon nämner forskning, workshops, seminarier och metodutveckling som exempel på sådant som kunskapscentret kommer att jobba med.

– Och forskningsarbetet kommer att handla om stadsutveckling ur flera olika synvinklar, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Nya former för tvärvetenskapliga samarbeten blir också möjliga, säger Björn Malbert.

– Mötet mellan naturvetenskap och sociala frågor är nödvändigt med tanke på de svårigheter som stadsutvecklingen ställs inför i framtiden. Samtidigt är det en intressant utmaning.

I sammanhanget pekar han på S2020, Socialt hållbar utveckling 2020, ett nytt kommunalt uppdrag som har till uppgift att lyfta upp den sociala dimensionen till samma nivå som den ekonomiska och ekologiska i stadsplanering.

Kan börja arbeta i januari 2010
– Samarbetet med forskare från andra delar av världen blir en viktig del i arbetet om Göteborg drar längsta strået, säger Pia Borg

I januari 2010 ska det vinnande bidraget börja arbeta, och centret kommer att finnas i åtta år efter en uppbyggnadsfas på två år. Sammanlagt får centret cirka 135 miljoner kronor för verksamheten.

Förberedelserna börjar redan nu inför den avgörande ansökan som ska lämnas in 1 april 2009.

– Flera av stadens förvaltningar och bolag medverkar i det arbetet, berättar Pia Borg

Den 3-4 november finns representanter för de tre återstående kandidaterna i Kina på 4th World Urban Forum för att möta Mistras internationella expertgrupp. Då kommer kandidaterna att presenteras, idéer diskuteras och kontakter att knytas.