Projektet ”Elevmedverkan och IT”, som pågått under flera år i Göteborgs gymnasieskolor har permanentats. Under namnet Elevforum ska arbetet nu fortsätta med att få elever att ta ett större ansvar och få mer inflytande över sin gymnasieutbildning.

– Jag tror inte att det finns något liknande i Sverige idag, säger Margareta Levegård som leder Elevforum från utbildningsförvaltningen.

Det var vid årsskiftet som projektet ”Elevmedverkan och IT”, som startade 1995, permanentades och blev Elevforum Göteborg. I detta forum samarbetar elever, lärare och skolledningarna på de kommunala gymnasieskolorna med utveckling av elevers inflytande och ansvar i skolan. Friskolorna erbjuds också att delta.

Genom en tydlig organisation på varje skola, där eleverna är med på olika nivåer, ska elevernas inflytande över utbildningen öka. Minst två elever och en lärare bildar i samarbete med elevrådet sin skolas Elevforum. De olika skolornas Elevforum bildar tillsammans Elevforum Göteborg.

Praktiskt arbete

De elever som deltar i Elevforum går samtidigt kurser i elevdemokrati som är praktiskt inriktade. Eleverna ska arbeta med demokratifrågor på sin skola och får ett och ett halvt år på sig att genomföra ett utvecklingsarbete på sin skola.

Men det är givetvis inte helt enkelt att driva demokratifrågorna i skolan.

– Det är alltid svårt att få tid att jobba med frågorna, säger Margareta Levegård.

Hon talar om fem hinder för att få elevmedverkan att fungera. Det är brist på tid och kunskap, både bland elever och lärare, brist på information, engagemang och lärarstöd.

Stora arrangemang
397A.gif
Det viktigaste som Elevforum gjort är att ta fram ett dokument som ger ramarna för demokratiarbetet i skolorna. Detta dokument har politikerna i utbildningsnämnden godkänt i sin Centrala arbetsplan. Demokratiprojektet arrangerade förra året en gala på Scandinavium om elevdemokrati för 17.000 personer. Elevforum kommer också att vara med och arrangera delar av Demokratirådslaget senare i mars då demokratifrågor tas upp till diskussion inom hela Västra Götalandsregionen.

Det finns ett intresse ute i landet för demokratiprojektet i Göteborg. Den 14 mars kommer till exempel elever, lärare och skolledningar från samtliga gymnasieskolor i Motala kommun hit för att lära av Göteborg.