Mer pengar till kommunala skolor. Till hösten får Göteborgs Stads skolor drygt 80 miljoner mer än tidigare. Det är ett resultat av den skolbudget som igår antogs av den interimistiska styrelsen för stadens nya grundskolenämnd.

Göteborgs kommunala skolor centraliseras och samlas den 1 juli i år i en gemensam förvaltning för hela staden, i stället för att som tidigare höra till stadsdelsförvaltningarna. Nu är budgeten antagen, och det innebär bland annat att 19 procent av elevpengen – den summa pengar som skolorna får för varje elev – ska vara viktad efter socioekonomisk bakgrund. Faktorer som påverkar viktningen är bland annat föräldrarnas utbildningsnivå och utländsk bakgrund.

Gradvis övergång till ny fördelningsmodell
Grundprincipen bakom denna viktning är att fördelningen av pengar ska baseras på varje elevs individuella förutsättningar, i stället för som tidigare vilken stadsdel eleven och skolan tillhör.

I och med den förändrade modellen för fördelning av resurser kommer vissa skolor få mer pengar och andra mindre. För att mildra effekterna av denna omställning kommer anpassningen till det nya systemet att ske gradvis för de skolor som påverkas mest negativt.

Totalt kommer Göteborgs skolor att få 80 miljoner mer än i dag i och med den nya budgeten.