I höst erbjuder Göteborgs Stad en ny utbildning för elever i att starta och driva elevråd. Minst 15 högstadieskolor och gymnasier har nappat på erbjudandet. För undervisningen står erfarna elevrådsordföranden eller ombudsmän från Elevorganisationen.

– Vi brukar inte kalla det utbildning, utan avspark eller kick-off, berättar Peter Gerlach, ombudsman på Elevorganisationen i Göteborg och Bohuslän.

– Man kan inte bli färdigutbildad i elevinflytande på en halvdag, utan det handlar om att sätta igång första steget i en process – och hoppas att den rullar vidare.

Avsparken för eleverna ordnas en förmiddag på den egna skolan, max 50 elever åt gången. Frågorna är konkreta, på temat ”Vad ska vi arbeta med?” och ”Hur ska vi göra för att nå bästa resultat?”

”Vuxna sätter dagordningen”

– Ett vanligt problem är att elever och vuxna på skolan har olika uppfattning om vad elevinflytande handlar om, säger Peter Gerlach.

– Oftast är det ju de vuxna som sätter dagordningen, med fokus på fostran i demokrati, medan eleverna är mer inriktade på konkreta mål: En roligare skola, en fin skolbal eller ändrat innehåll i temaveckorna.

Alla elevråd fungerar inte bra

Tidigare har Göteborgs Stad och Elevorganisationen hållit utbildningar för elevskyddsombud, en verksamhet skolorna är skyldiga att ha enligt lag.

Då dök tanken upp att bredda utbildningen till mer allmänna frågor kring elevinflytande.

– De flesta skolor har elevråd, men de fungerar kanske inte så bra som man önskar. Det är ett återkommande önskemål från skolorna att försöka stärka elevinflytandet, säger Karin Wennbo, utvecklingspedagog på stadskansliet.

Hon påpekar att det är grundläggande att definiera vad elevinflytande är.

– Lika viktigt som ett fungerande elevråd är att eleverna har inflytande över sin egen inlärningssituation och får vara delaktiga i planering och utvärdering.

Skolan betalar hälften

Skolutvecklingsenheten på stadskansliet bekostar hälften och respektive skola hälften av utbildningsdagen, som även handlar om elevers skyldigheter i skolan.

– Det är viktigt att spelreglerna är klara, annars kan elever lätt bli besvikna. Det finns ju mycket som eleverna inte kan ha inflytande över, eftersom vi har ett regelverk runt skolan som måste följas, säger Karin Wennbo.