För barnens språkutveckling. Läslyftet är Skolverkets utbildningsmaterial som alla förskolor kan ta del av på Skolverkets hemsida. Många av Göteborgs Stads förskolor använder materialet för att utbilda personalen. Målet är att fler barn ska få en god språkutveckling och kunna klara målen när de börjar i skolan.

Läslyftet handlar inte bara om att läsa, utan om att ge barnen varierade tillfällen att utveckla språket. Utbildningsmaterialet handlar till exempel om tecken och symboler, reflekterande boksamtal, skapande, lek, flerspråkighet och matematik.

– Läslyftet har ett tydligt upplägg, baserat på forskning och pedagogers berättelser vilket ger en bra grund i det språkutvecklande arbetet, säger Annika Petersson, en av de rektorer som sett goda resultat av arbetet både bland barn och personal.

Lyfte språkutvecklingen i sju förskolor

Många förskolor i Göteborgs Stad arbetar med Läslyftet, exempelvis ett helt rektorsteam i Biskopsgården på Hisingen. I de sju förskolorna fanns många barn som hade ett för dåligt språk för att kunna uppfylla målen när det var dags att börja i grundskolan.

– Läslyftet blev ett konkret och tydligt sätt att arbeta utifrån forskning, där all personal på sju förskolor var involverade, säger Annika Petersson, rektor.

För att hitta sätt att stötta flerspråkiga barns lärande valde rektorerna första året att arbeta med flerspråkighet i barngruppen.

– Vi ville få verktyg för hur vi kunde använda barnens modersmål som resurs och ändå stärka det svenska språket som är det gemensamma på förskolan. Andra året valde vi modulen om reflekterande läsning som handlar om högläsning och att stimulera barnens egna berättande.

Bra resultat som syns både hos personal och barn

Läslyftet är en långsiktig satsning för att arbetet ska hållas levande och bli en del av det dagliga arbetet. Målet är att barnen ska få en god språkutveckling för att klara vidare studier. På de sju förskolorna i Biskopsgården har Läslyftet visat tydliga resultat.

– Den stora vinsten är ökad medvetenhet hos personalen, större förståelse för vikten av språk och kommunikation, att ge talutrymme för barnen och utveckla språket genom lek och dialog, säger Annika Petersson och fortsätter:

– Barnen har fått en bättre språkutveckling. Under många år har vi gjort språkkartläggningar på våra äldsta barn och ser att allt fler får bättre resultat jämfört med tidigare.