Det ska vara lika lätt att få VG eller MVG oavsett vilken skola man går på. Så är det inte. Dagens betygssystem är svårt och ställer stora krav på den enskilde läraren.För att få en mer likvärdig och rättssäker betygssättning satsar nu Göteborgs Stad på att erbjuda lärare och rektorer utbildning och andra utvecklingsaktiviteter.

Den här veckan startar en skräddarsydd högskoleutbildning i samarbete med högskolan i Borås. Ett 70-tal lärare från flertalet stadsdelar och från gymnasieskolan deltar i en seminarieserie som pågår hela våren. Dessa lärare har sedan till uppgift att sätta igång lokala diskussioner och utbildningar.

För rektorerna ordnas föreläsningar med experter och forskare från skolmyndigheterna, högskolor och universitet.

Skolutvecklingsenheten som håller i satsningen på betyg och bedömning kommer också att stödja kontinuerliga samtal på enskilda skolor och inte minst mellan skolor och olika stadsdelar.

Ny syn på kunskap

Det är tio år sedan nuvarande läroplan, kursplaner och betygskriterier infördes. Men i praktiken fungerar det inte som det var tänkt. Förändringen genomfördes utan tillräckligt stöd och utbildningsinsatser för lärarna.

– Det gäller att lägga det gamla relativa betygssystemet bakom sig. Förut rangordnade och jämförde vi eleverna med varandra. Det nya systemet utgår ifrån kunskapsnivåer och kunskapskvaliteter och sätter elevernas förmågor och lärande i fokus, förklarar Christer Larsson på Skolutvecklingsenheten som samordnar skolornas utbildningssatsning på betyg och bedömning.

Kritiska rapporter

Det behövs fördjupade kunskaper om skolans uppdrag och vilka nationell mål som gäller. Lärarna behöver i många fall bli bättre på att tillsammans med den enskild eleven – och i viss mån också föräldrarna – göra en individanpassad planering och utvärdering av skolarbetet.

Inte minst behöver lärare och rektorer från olika skolor, stadsdelar och förvaltningar diskutera hur mål, betygskriterier och olika elever prestationer kan tolkas. Detta framgår av ett flera rapporter.

Förra året presenterade såväl Skolverket, Riksrevisionen och Myndigheten för skolutveckling utvärderingar med krav på samordnade och prioriterade insatser. Kommunens senaste kvalitetsredovisning, som bygger på dialoger med representanter för samtliga skolor, lyfte också fram betyg- och bedömning som ett prioriterat förbättringsområde.

Efterfrågad satsning

– Den nya kunskapssynen och betygssystemet ställer nya och annorlunda krav på lärarna. De har ofta känt sig utelämnade och utan tillräckligt stöd. Därför är satsningen på betyg och bedömning inom Göteborgs Stad efterlängtad.

– Intresset för våra utbildningserbjudanden är stort. Det vi gått ut med är fulltecknat. Vi försöker ordna fler parallella seminarier. Dessutom är det redan klart att vi genomför en ny utbildningsomgång i höst, säger Christer Larsson.

Expertstöd och elevsynpunkter

För att Göteborgs Stads arbete med betyg ska vara väl förankrat utifrån vetenskaplig kunskap finns en referensgrupp med representanter från Göteborgs universitet, Borås Högskola, Skolverket och Myndigheten för skolutveckling.

Eleverna, som är de som berörs mest av betygen, ser självklart frågan ur ett annat perspektiv. För att få med deras erfarenheter och synpunkter finns en särskild referensgrupp med elever.

Mer information på webben:
Som stöd för lärare, rektorer och andra som vill veta mer om betyg och bedömning bevakar Skolutvecklingsenheten nya regler, aktuella rapporter och forskning.
Dessutom har en särskild webbplats tagits fram. Grundläggande dokument, råd och anvisningar, frågor och svar samt inbjudningar till olika aktiviteter finns på länken nedan.