”Vi behöver möta varje elevs behov”. För att hjälpa elever med hörselnedsättning har skolor i Göteborg nu fått möjlighet att låna utrustning av Mikrofonpoolen. Med hjälp av mikrofonerna och ett system som utjämnar ljudnivån  får alla elever oavsett behov möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen.

– Det viktigaste i klassrummet är att alla elever kan ta till sig undervisning så vi behöver möta varje elevs behov säger Sara Pettersson som är grundskollärare på Lillebyskolan.

Ett klassrum där det finns en elev med nedsatt hörsel ställer höga krav på den fysiska miljön. Anpassningar som var eleven sitter i klassrummet och möbler som dämpar ljudet, betyder mycket för hur eleven lär sig. Men också att läraren upprepar och stämmer av att hen har tagit till sig det som sägs.

Anpassad miljö räcker inte

– Att anpassa den fysiska miljön och att försäkra oss om att eleven förstått är det minsta vi kan göra. Det räcker dock inte. En elev med nedsatt hörsel behöver ändå anstränga sig mer än andra elever för att höra, säger Sara Pettersson.

För att hjälpa elever med hörselnedsättning kan skolorna nu låna utrustning av Mikrofonpoolen. Med mikrofoner och ljudsystem kan alla elever oavsett behov tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet. De kan också ta del av kamraters tankar och åsikter, vilket är minst lika viktigt.

Med elevmikrofonerna och ljudutjämningssystemet behöver inte eleven förlita sig på att läraren upprepar vad som sagts utan kan själv höra sina kamrater.

Gynnar också övriga elever

– Min förhoppning är att elever med hörselnedsättning kommer slippa anstränga sig för att höra och i stället kunna koncentrera sig på innehållet i undervisningen. Jag hoppas också att risken för att tappa studiemotivation minskar och att elever kan komma hem från skolan med mer energi.

Det märks tydligt att även andra elever som inte har en hörselnedsättning gynnas av detta, bland annat de med koncentrationssvårigheter. Det är ofta många intryck i ett klassrum och utanför fönstren, svåra uppgifter och genomgångar där det kan vara svårt att hålla fokus.

”Jag som lärare sparar min röst”

Med ljudutjämningssystemet verkar det som att det blir lättare även för andra elever att hålla fokus. De behöver inte anstränga sig lika mycket när lärarens röst blir tydligare i hela klassrummet. Andra ljud och intryck blir inte lika starka.

– Elever som har svaga röster hörs även tydligare så att alla kan ta del av deras kloka tankar och idéer, och jag som lärare sparar min röst då jag inte behöver tänka på att också de längst bak i klassrummet ska höra, säger Sara.