Viktig pedagogisk uppgift. Fritidshemmet är mer än en förvaringsplats för barn mellan att skolan är slut och vårdnadshavarna kommer hem från arbetet. På Svartedalsskolan har fritidshemmet tagit arbetet ett steg vidare. Där är alla eleverna tillsammans – barn med eller utan funktionsvariationer.

— Vi kompenserar och kompletterar undervisningen i skolan. Vi har tid att hjälpa eleverna med deras skoluppgifter. Till exempel kan vi visa matteproblem i praktiken. Och att vi har elever från grundskolan, de särskilda undervisningsgrupperna och grundsärskolan – elever med och utan funktionsvariationer – det berikar arbetet, berättar Eva Demka.

”Relationerna betyder allt”
Flickan stannar strax innanför dörren då hon får se mig. En gubbe med kamera på hennes fritidshem! Hon sniker in sin hand hos den närmaste vuxna – utan att titta upp och se vem det är. Det verkar inte spela någon roll. Flickan är en av eleverna på Svartedalsskolans fritidshem.

— Relationerna betyder allt hos oss. Det skapar trygghet och det i sin tur är en förutsättning för att ett lärande ska ske.

Eva Demka är förstelärare på Svartedalsskolans fritidshem. Hon berättar att pedagogerna arbetar tillsammans med alla barnen på skolans fritidshem. Grundsärskoleelever, elever från SU-grupper och grundskolan, alla har de sitt gemensamma fritidshem i skolans gamla Bamba.

Blir mer självständiga
Hon ser flera fördelar med att fritidsverksamheterna arbetar tillsammans som hon och hennes kolleger gör. Det finns en större förståelse för varandras olikheter där eleverna kan vara sig själva och bli respekterade för det.

— Eleverna från grundsärskolan blir mer självständiga och får ett bättre självförtroende, de tränar sig i att umgås i större grupper. Eleverna från grundskolan lär sig tolerans och att ta hänsyn och utvecklar större ödmjukhet.

Att samla elevgrupperna gör att det finns fler vuxna på fritidshemmet men också flera aktiviteter att välja emellan.

— Det är viktigt att personalen har samma förhållningssätt och att det finns en tillåtande miljö där vi vågar fråga varandra och ställa utmanande frågor. Även här är det betydelsefullt att grunda med relationer som bygger på förtroende.

Använder teckenspråk och bilder som stöd
Personalen på fritidshemmet använder mycket stöd av bilder i undervisningen. Men även tecken som stöd. Det underlättar inte bara för barnen från grundsärskolan utan också för de barn som har svenska som andraspråk.

Eva berättar att fritidshemmet har ett systematiskt kvalitetsarbete vilket är viktigt för att kunna utveckla verksamheten framåt.

— Vårt arbetssätt kräver en ledning som förstår och stödjer vårt sätt att arbeta. För att lyckas behövs god personalstyrka, gemensam planeringstid och utbildning.