”Både kortsiktiga och långsiktiga lösningar”. Sedan hösten 2017 har Göteborgs Stad haft en ansträngd situation med tillgången till förskoleplatser i stadsdelsförvaltningen Centrum. Ett intensivt arbete pågår för att lösa nuläget och framtida utmaningar.

– Vi arbetar med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar, bland annat har stadsdelsförvaltningarna genomfört en samordnad inventering av tillgängliga förskoleplatser som nu har ställts till stadsdelen Centrums förfogande, säger Helen Svelid, planeringsledare för utbildningsfrågor på stadsledningskontoret.

Sex stadsdelar hjälper till
– Stadsdelarna Angered, Östra Göteborg, Norra Hisingen, Västra Hisingen, Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg har bidragit med platser. Därmed har alla sökande fått ett erbjudande om förskoleplats inom fyra månader.

Enligt skollagen ska plats erbjudas så nära barnets hem som möjligt. Möjligheten att få en plats vid en viss önskad förskola eller i det absoluta närområdet till hemmet kommer dock vara begränsad under våren.

– Plats ska erbjudas på den förskola med lediga platser som ligger närmast hemmet, enligt Skolinspektionen, säger Helen Svelid.

Stadsledningskontoret fått i uppdrag av kommunstyrelsen att bland annat analysera nuläget och lyfta fram områden som behöver tas hänsyn till i arbetet med tillgången till förskoleplatser.

”Personalförsörjningen en utmaning”
– För att Göteborgs Stad ska kunna erbjuda förskola av god kvalitet och i den omfattning som krävs har vi fått i uppdrag att undersöka åtgärder som kommunen kan vidta för att säkra tillgången till förskoleplatser. Det handlar om lokaler, personalförsörjning, samarbete med fristående förskolor, kompensation till vårdnadshavare och andra förslag på kort och lång sikt för att garantera tillgängligheten, säger Helen Svelid.

– Personalförsörjningen inom förskolan är en utmaning. Förskollärare och i viss mån även barnskötare väntas vara bristyrken även kommande år och för att klara kompetensförsörjningen behöver arbetsuppgifter och uppdrag förtydligas. Vi kanske behöver komplettera med fler yrkesroller, säger Åsa Lindbom, hr-analytiker på stadsledningskontoret.

Den 25 april kommer stadsledningskontorets ärende om tillgången till förskoleplatser upp i kommunstyrelsen för behandling och förslaget till beslut är att det lämnas över som ett underlag för fortsatt hantering i förskolenämnden, byggnadsnämnden och fastighetsnämnden.