Flera fel har begåtts i arbetet med skolval och skolplaceringar. Skolvalet och skolplaceringarna inför höstterminen 2020 har lett till att flera elever i Göteborg, har placerats på skolor långt ifrån hemmet. Därför beställde grundskoledirektören, Bengt Randén tidigare i våras en internrevision av arbetet med och resultatet av skolval och skolplaceringarna. Nu är internrevisionen genomförd.

Politikerna i grundskolenämnden har nu fått en muntlig första presentation av resultatet av internrevisionen.

– Granskningsrapporten visar på ett antal fel som begåtts i arbetet med skolval och skolplaceringar. Jag och förvaltningen ser allvarligt på de problem som framkommit. Jag kommer att vidta ett antal åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Det för att i den mån det är möjligt, garantera att detta inte kan inträffa igen, förklarar grundskoledirektör Bengt Randén.

Rapport med åtgärder i augusti

Den skriftliga granskningsrapporten kommer att vara klar i augusti. Då kommer den att presenteras för politikerna i grundskolenämnden och därefter göras offentlig.

I presentationen för politikerna i nämnden finns förslag på sådant som behöver åtgärdas. Det gäller bland annat bristande konsekvensanalyser och förvaltningens bristande tillämpning av de reglerverk som gäller.

– Jag behöver tänka till kring vilka åtgärder jag ska vidta för att komma tillrätta med problemen. Vad jag ser redan nu är att vi behöver anpassa skolenheternas organisation för att minska antal skolval för eleverna. Vi behöver också skärpa styrningen och ledningen samt organisationen av skolval, skolplaceringar och arbetet med skolornas kapacitet, understryker Bengt Randén.

Det kommer även att behövas ytterligare åtgärder. De kommer att presenteras som en helhet i höst när den skriftliga rapporten är klar.