Jämställdhetsarbetet har lett till färre konflikter, lägre ljudnivå och bättre arbetsmiljö. Det säger några av de 76 chefer och andra nyckelpersoner inom förvaltning och skola i Torslanda och Tynnered som under två och ett halvt år fått utbildning i jämställdhet. Nyutkomna boken "Jämt jobb" handlar om erfarenheterna från projektet – och om den svåra konsten att förändra en hel organisation.

Sammanlagt 76 chefer och nyckelpersoner inom stadsdelsförvaltningarna Tynnered och Torslanda deltog i jämställdhetsutbildningen som pågick mellan våren 2004 och hösten 2006.
Initiativtagare till projektet var Inger Rydström på stadskansliets jämställdhets- och mångfaldsenhet.

Från det lilla barnet upp till kommunledningen

– Jämställdhetsmålet är svårt att uppnå och det behövs fler insatser. En kärnfråga är hur arbetet ska få någon bestående effekt. Jag tror att man måste väva in jämställdhetsperspektivet i alla led – att bara utbilda en grupp leder inte till så mycket, säger hon.

Därför hade Jämt-projektet hela organisationskedjan som utgångspunkt. Från det lilla barnet på förskolan till högsta kommunledningen.

– För att förändra de traditionella könsrollerna och ge barn och unga vidgade valmöjligheter i framtiden måste cheferna på olika nivåer ha kunskap om jämställdhetsfrågor, säger Inger Rydström.

419E.jpgBåde Torslanda och Tynnered jobbade redan aktivt för att förbättra jämställdheten inom förskola och skola. Idén med Jämt var att ta sig an cheferna i rakt uppåtstigande led. Både för att ge dem utbildning i jämställdhet – men också för att hitta framgångsrika sätt att utveckla jämställdhetsarbetet inom hela Göteborgs stad.

Föräldrar intervjuas i boken

– Från vår sida är det viktigt att ta reda på vilka långsiktiga effekter projektet ger, säger Inger Rydström.

Utbildningen inleddes med fem föreläsningstillfällen. Därefter delades deltagarna in i grupper om sju-åtta personer, förutom förvaltningscheferna som bildade en egen grupp på 17 personer.
Processhandledningen med konkreta övningar i grupp pågick under ett år.

En metod som användes var könsspaningar: hur konstrueras kön i det offentliga rummet och i relationer med andra? Deltagarna fick också formulera handlingsplaner som verktyg för jämställdhetsarbetet.

I den nyutkomna boken ”Jämt jobb” intervjuas några av deltagarna. De flesta är chefer som gått Jämtutbildningen, men även en pedagog och föräldrar får berätta om hur de ser på jämställdheten inom förskolan.

Kunskap nyckel till förändring

Karin Alsén, utvecklingschef i Tynnered, är en av dem som intervjuas i boken.

– Jag tyckte det var positivt att man tog ett helhetsgrepp och satte starkt fokus på en fråga som har många bottnar och som är ganska svår, säger Karin Alsén.

Hon tror att kunskap är själva nyckeln till verklig förändring.

– Ofta formulerar man sig väldigt svepande om jämställdhet, utan att egentligen veta hur det ser ut. Med kunskap blir strukturerna väldigt tydliga och lättare att förändra, säger Karin Alsén.

Inger Rydström har i sin roll som projektledare blivit väldigt medveten om att en genomgripande förändringsprocess är ett komplext arbete.

– Det krävs rätt mycket för att förändra en organisation. Många människor måste ha kunskaper och insikter och arbeta mot målet samtidigt för att saker och ting ska hända, säger hon.

Fotnot:
Boken kan beställas från Inger Rydström direkt via mail.

3753