Från förskola till vuxenutbildning. Göteborgs Stad stärker det vetenskapliga stödet till förskolor och skolor för att utveckla kvaliteten i undervisningen med en kommunal forskningsarena. “Vi får en sammanhållen struktur från förskola hela vägen upp till vuxenutbildning, mig veterligen finns den helheten inte någon annanstans i Sverige”, säger Jan Mellgren, verksamhetschef på Center för skolutveckling.

Skolinspektionen har kritiserat skolsverige för att det ofta saknas en systematik i att stödja rektorerna i deras uppdrag med bedriva utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utifrån det och andra iakttagelser fick utbildningsnämnden i Göteborgs Stad i uppdrag att titta på förutsättningar för att skapa en kommunal organisation som stödjer rektorer, biträdande rektorer, förskollärare och lärare.

Ett vetenskapligt nav

En arbetsgrupp från förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknad och vuxenutbildning har under ett år, i tät dialog med direktörerna, resonerat kring hur denna kommunala forskningsarena kan byggas.

– Det finns åtta lektorer på Center för skolutveckling och vi landade i att det ska finnas ett vetenskapligt nav där och att vi ska anlita en vetenskaplig ledare som har sin grundanställning på Göteborgs universitet. Ledaren ska stödja utvecklingen av den vetenskapliga arenan så att det blir en hög kvalitet på arbetet och målet är att personen är på plats till våren, säger Jan Mellgren.

Ett långsiktigt arbete

Skolförvaltningarna har nära tillgång till navets resurser men kommer också att organisera egna vetenskapliga stödstrukturer utifrån sina behov, i så kallade noder.

Den nya forskningsarenan ska hjälpa förskolor och skolor att använda vetenskap och beprövad erfarenhet för att utveckla undervisningen. Den ska också ge större möjlighet till praktiknära forskning i stadens förskolor och skolor, i samverkan med universitet och högskolor.

Ökar likvärdigheten

En hög vetenskaplig nivå skapar också förutsättningar för Göteborgs Stad att söka forskningspengar på sikt för att forska kring undervisning och ledarskap.

– Göteborgs skolförvaltningar vill äga sin egen kunskapsproduktion och stödja professionerna att arbeta forskningsbaserat. Med egen forskningskapacitet i kommunen kan vi bättre möta behov och utmaningar som stadens rektorer, biträdande rektorer, förskollärare och lärare identifierar. Det blir en resurs för att öka likvärdigheten för barn och elever, säger Tomas Berndtsson på Utbildningsförvaltningen, en av de fyra direktörer som ansvarar för satsningen på en kommunal forskningsarena.