Stadsrevisionen, som ska granska hur Göteborgs Stads verksamhet drivs, riktar hård kritik mot kommunstyrelsen. Det gäller beslutet att förändra vuxenutbildningen som lett till att den egna kommunala vuxenutbildningen nästan helt tvingats monteras ner. Rapporten presenterades på fredagen samtidigt som revisionsrapporten för hela Göteborgs Stad offentliggjordes.

– Det är en allvarlig kritik av kommunstyrelsen, dels när det gäller själva förberedelsearbetet och sedan att styrelsen avhänts sig styrmöjligheterna när allt var på plats, säger Hasse Palmé, vice ordförande för Stadsrevisionen.

De senaste åren har kommunstyrelsen tagit flera beslut som förändrat förutsättningarna för vuxenutbildningen i Göteborg. En vuxenutbildningsnämnd inrättades som skulle beställa och köpa utbildningar för vuxenutbildningen i Göteborg. Den kommunala vuxenutbildningen – utföraren – överfördes till ett kommunalt helägt bolag som fick namnet Studium. Vid upphandlingen av vuxenutbildningsplatser för 2003 och 2004 valde vuxenutbildningsnämnden att till stor del köpa tjänsterna från andra utbildningsföretag än Studium. Därför har en stor del av de anställda blivit övertaliga och verksamheten avvecklas nu till stor del.

Dåligt förberedda beslut

Huvudkritiken gäller alltså att kommunstyrelsen inte tillräckligt förberett beslutet om vuxenutbildningen. Revisorerna anser att de senaste årens beslut om genomgripande förändringar av vuxenutbildningens organisation inte vilat på tillräckligt allsidiga beslutsunderlag.

– Det är väldigt viktigt att förebereda ytterst väl och se vilka konsekvenser det kan bli och vilka risker det finns. Det har man uppenbarligen inte gjort ordentligt, säger Hasse Palmé.

Han uppskattar kostnaden för förändringarna för den kommunala vuxenutbildningen till mellan 200 och 300 miljoner kronor.

– Det kan ju vara en nyttig erfarenhet, även om den kursen var väldigt dyr, säger Hasse Palmé.

I samband med vuxenutbildningen får kommunstyrelsen också kritik för otydlighet. Revisorerna anser att det är viktigt att precisera kommunalrådens ansvar och befogenheter.

Kritik mot vuxenutbildningsnämnden

Vuxenutbildningsnämnden, som idag dras med ett stort ekonomiskt underskott, får också kritik. Revisorernas granskning visar på mycket stora brister i nämndens förmåga att hantera de krav uppgiften som ensam beställare och upphandlare av kommunal vuxenutbildning ställer.

Även SFI, svenska för invandrare får kritik av revisorerna.

Arne Hasselgren som är ordförande för revisorerna har inte deltagit i granskningen av vuxenutbildningen eftersom han till vardags arbetar på utbildningsföretaget ABF och därmed är jävig.

Årlig granskning klar

Stadsrevisionens granskning av 2002 års verksamhet i koncernen Göteborgs Stad visar att verksamheten i stor omfattning utförts på ett tillfredsställande sätt. Revisorerna har lämnat ett antal synpunkter på olika nämnder och bolag.

Enligt Hasse Palmé är det viktigt att följa kostnadsutvecklingen inom Göteborgs Stad.

– Huvudfrågan för Göteborgs Stad är att hitta en balans mellan kostnader och intäkter och med investeringar i balans.

– Vi ser en stor fara att det blir ett större gap mellan intäkter och utgifter. Läget är allvarligt. Det kräver insatser, menar Hasse Palmé.

I slutet på mars överlämnar de förtroendevalda revisorerna revisionsberättelsen som underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning.