Göteborgslärare får fortbildning. Alla skolämnen har sitt språk som eleverna måste erövra. Och för att lyckas måste de få stöd av läraren. Denna insikt och pedagogiska utmaning får ett hundratal av Göteborgs mellan- och högstadielärare det närmaste året lära sig att tackla med hjälp den väl beprövade australiska metoden Reading to learn.

– Eleverna ska få hjälp att lära sig hur man läser och förstår skoltexterna som de möter i olika ämnen. Nyanlända elever och elever från familjer utan studievana utvecklas särskilt mycket, visar erfarenheterna från undervisning med Reading to learn-metoden, säger Jaana Sandberg, samordnare vid Center för Skolutveckling.

Viktigt att lära sig tidigt
I augusti påbörjade ett hundratal mellan- och högstadielärare en fortbildning i Reading to learn, en metod för hur man kan arbeta systematiskt med att läsa, förstå och producera texter för olika skolämnen. Detta är viktigt för alla elever att lära sig redan i unga skolår, och inte minst för att klara studierna på gymnasiet och på högskolan.

23C8.jpg
Reading to learn kommer från Australien, där man arbetat med metoden i 30 år och därför har mycket forskning och litteratur som stödjer arbetssättet. Metoden bygger på att skolan är en textbaserad verksamhet och att de olika skolämnenas språk skiljer sig åt, dels från vårt vardagsspråk men också från varandra genom att ha ämnesspecifika mönster för både skrift- och bildkommunikation, som symboler och diagram.

Skillnaden mellan elever minskar
– Själva undervisningen i olika ämnen brukar inte uppmärksamma de språkliga krav som varje ämne ställer, men de syns tydligt i styrdokumenten. Både i NO- och SO-ämnen krävs det till exempel att eleverna kan göra jämförelser, föra nyanserande resonemang och dra slutsatser. Därför behöver alla lärare utveckla metoder för att undervisa på ett sätt som även språkmässigt motsvarar kunskapskraven, säger Jaana Sandberg.

Resultat från skolor som utbildats i metoden visar att den ger lärare konkreta verktyg för att stödja elevernas lärande och språkutveckling, inom alla ämnen. Metoden kan förbättra alla elevers lärande, oavsett språklig bakgrund och kunskapsnivå, men störst förbättring ser man i de elevgrupper som skolan traditionellt sett haft svårt att lyckas med.

– I programmet ingår för- och eftertester av elevernas språkliga förmågor. I Australien har de visat att både elevernas läsförståelse och skrivförmåga ökar samt att alla utvecklas genom reading to learn. En annan viktig effekt är att gapet mellan hög- och lågpresterande elever minskar, säger Jaana Sandberg.

Tankar som inte kommer fram
Det är effekter som Irmeli Pulli, lärare i naturorienterande ämnen och matematik på Nytorpsskolan i Angered, gärna vill se i sina klasser.

– När jag senast rättade nationella prov i NO tog det en evighet eftersom provfrågorna i NO blivit mer som frågorna i de samhällsorienterande ämnena. Eleven ska kunna redovisa sin förståelse och ge en beskrivning av hur han eller hon tänkt, men många av mina elever har svårt med språket, säger Irmeli Pulli.

Eleverna använder ofta vardagsspråk och har svårt att skapa texter som är anpassade till mottagaren.

– Jag ser tydligt att det är brister i språket som gör att eleverna inte kan använda informationen i texten och formulera sina meningar. Jag, som känner dem och kan tolka deras text, förstår att de har många tankar som inte kommer fram, säger Irmeli Pulli.

Hon är själv tvåspråkig och har erfarenhet av vilka utmaningar det innebär att uttrycka sig och visa vad man kan på ett nytt språk.

– Just att hitta nyckelmeningar är så viktigt, att gå igenom mening för mening och se textens struktur och viktiga begrepp.

”Skolan måste anpassa sitt arbetssätt”
Från Vättleskolan i Angered deltar nio lärare i fortbildningen. Många av skolans elever har ett annat modersmål än svenska, sammanlagt talas tjugo olika språk och omkring femtio av eleverna är nyanlända och har kommit till Sverige under de senaste två åren. För att alla elever ska få möjlighet att lära sig och kunna nå undervisningsmålen måste skolan anpassa sitt arbetssätt på olika sätt, enligt rektorn Catharina Herou.

– Om vi vuxna förstår de här sakerna blir vi bättre på att planera undervisningen. Bara för att svenskakunskaperna är bristfälliga innebär det inte att eleven inte kan tillgodogöra sig ämnena. Målet är att alla elever ska kunna uppnå sin fulla kapacitet, säger Catharina Herou.

Fortbildningen, som kommer att pågå under höstterminen 2013 och vårterminen 2014, genomförs i regi av Center för Skolutveckling i Göteborg med hjälp av två certifierade Reading to learn-pedagoger, varav en kommer från Australien. Under läsåret 14/15 planerar Center för Skolutveckling att fler skolor och stadsdelar ska kunna erbjudas utbildningen.