Lust@IT, Göteborgs Stads senaste IT-satsning inom skolan är en utbildning som skapat lust och mersmak bland de lärare som fått möjlighet att delta. Hittills har 70 tal grupper med över 450 förskollärare, lärare och fritidspedagoger lärt sig mer och utvecklat nya pedagogiska idéer med IT som stöd. Utbildningen har varit både uppskattad och framgångsrik och kommer därför att fortsätta ytterligare ett år.

– Lust@IT har varit väldigt bra. Vi har tränat och inte bara lyssnat och pratat. Alla har suttit vid datorn, inte bara den som är bäst, säger Christoffer Mattsson, lärare på Trollängsskolan i Askim.

-Vi har fått intressanta föreläsningar, bra handledning och en lagom spark i baken. En del saker har vi testat och nu är vi fyllda med idéer om hur vi ska jobba vidare med både barn och vuxna på skolan, säger Christoffer Mattsson.

IT en del av vardagen

Lust@IT står för Lärare Utvecklar Skolan Tillsammans med IT. Satsningen kan ses som en lokal fortsättning på det nationella projektet ITiS.

Göteborgs Stad vill göra lärarna förtrogna med den nya tekniken så att de kan använda den som ett pedagogiskt verktyg. Och det här konceptet har alltså gett stort gensvar.

Lärare lär av varandra

Lust@IT bygger på lärarnas egna behov och kunskaper. Praktiskt arbete med digitalkamera, dator och projektor på varje skola plus föreläsningar, träffar tillsammans med andra skolor och inte minst stöd av erfarna handledare är stommen i utbildningen.

Efter att lärarna gått kursen har till exempel en skola arbetat med trafiksäkerhet där eleverna själva har producerat attitydpåverkande informationsfilmer.

I en annan skola har eleverna skrivit sagor, andra har både skrivit, recenserat och diskuterat sagor och andra berättelser.

Det har också varit en tanke att utbildningen ska ge pedagogerna lust och inspiration att pröva nya vägar.

Fotnot:
Anmälningstiden för den nya utbildningsomgången går ut den 26 april.