Stärker tilliten och är förebyggande. “Prata med föräldrar” är ett utbildningsmaterial som tagits fram i Göteborgs Stad. Det är en metodhandbok för dem som i sitt yrke eller förening möter nyanlända föräldrar. Genom att vara bättre förberedda ska de kunna ge föräldrarna bättre stöd och information om rättigheter och skyldigheter i Sverige.

Somita Sabeti är projektsamordnare för projektet Equalcity på socialförvaltning Nordost.

Göteborgs Stad har varit med i det tvååriga projektet Equalcity som letts av FN:s internationella migrationsorgan IOM och finansierats av EU-kommissionen. Förutom Göteborg var tre andra partnerstäder med från Belgien, Luxemburg och Italien.

– Göteborgs Stads projektdel riktar sig till nyanlända föräldrar och deras barn, men specifikt är det fokus på dem som möter föräldrarna. Vi har tagit fram en svensk och en engelsk version som översatts till grekiska och portugisiska. Det svenska materialet heter “Prata med föräldrar” och är uppdelat i sju teman, säger Somita Sabeti, projektsamordnare för projektet på socialförvaltning Nordost.

Ett brett material

Det ska vara ett stöd i det arbetet för att stärka tilliten, inom stadens olika verksamheter eller föreningar. Materialet är brett och innehåller bland annat hälsofrämjande arbete och förebyggande mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

– Materialet har inspirerats mycket av Integrationscentrums föräldrastödskurs “Förälder i nytt land” och “Bygga broar” som föreningen Acting for change har tagit fram. Vi har samverkat med civilsamhället och kulturtolkar i projektet. Det har varit väldigt viktigt.

Positiv utvärdering av pilot

115 personer från staden och civilsamhället har gått en pilotutbildning. En utvärdering visade att 84 procent var nöjda med utbildningen som helhet och att 17 procent tyckte att de blivit bättre förberedda att arbeta tillitstärkande efter slutförd utbildning än de var före.

– Det är positivt i sig att man känner sig mer förberedd, men det krävs andra sätt att utvärdera vad det har för effekt i mötet med föräldrar framöver, säger Somita Sabeti och tillägger att det finns en efterfrågan på att komma igång och arbeta med materialet.

Föräldrarnas behov

Många har varit med i arbetet med att ta fram utbildningsmaterialet, däribland 12 experter på både nationell och internationell nivå och intervjuer har gjorts med föräldrar.

– När jag intervjuade föräldrarna visade det sig att det fanns ett behov av att förstå vad barnkonventionen innebär och vad föräldrarna har rätt att få för stöd. Det har även lyfts mycket inom forskning och det har vi också utgått ifrån.

Digitalt och i pappersform

Materialet “Prata med föräldrar” håller på att revideras utifrån den engelska versionen som granskats av FN.  När det är klart ska finnas på Göteborgs Stads webbplats och även i tryckt form.

– Vi vill uppmuntra till att vara flexibel i hur man jobbar med det, vi har tagit fram ett utbildningspaket, men det är också ett material som går att använda på andra sätt. Tillitsstärkande arbete och vikten av förebyggande arbete är något som vi inom staden behöver fokusera på, säger Somita Sabeti.

Materialet har översatts till flera olika språk.