En undersökning från Center för skolutveckling visar att allt fler mellanstadiebarn mobbas – och samtidigt utsätter allt fler elever andra för mobbning. Under fem år har antalet elever som själva uppger att de är utsatta eller deltar i mobbning ökat från ungefär en av tolv till lite drygt var sjunde elev. En undersökning från Center för skolutveckling visar att allt fler mellanstadiebarn mobbas – och samtidigt utsätter allt fler elever andra för mobbning. Under fem år har antalet elever som själva uppger att de är utsatta eller deltar i mobbning ökat från ungefär en av tolv till lite drygt var sjunde elev.

Läs rapporten här: Ökar eller minska mobbningen i skolan?– Vi ser en långsam, men stadig ökning av mobbningen under den senaste femårsperioden. Det senaste året sticker ut lite för att det är fler flickor än tidigare som uppger att de mobbats, men över tid är det en tydlig uppgång år för år som ser ganska likartad ut. Sverige har tappat och är inte längre ledande i världen på att förebygga mobbningen, säger Göran Englund, utvecklingsledare på Center för skolutveckling.Resultaten kan jämföras med andra städer och länderI rapporten ”Ökar eller minskar mobbningen i skolan? – Fem års mätning av mätning av mobbning i årskurs 4-6 i Göteborg” redovisar Göran Englund för de senaste fem årens mätningar bland i genomsnitt nästan 650 mellanstadieelever per år. Under åren 2012-2016 har ett antal anonymiserade Göteborgsskolor låtit sina elever – som också de är anonyma – svara på en webbeserad elevenkät om mobbning, den så kallade Olweusenkäten. Metoden används över hela världen och resultaten kan därför jämföras med andra städer och länder.– Jag har endast tittat på den övergripande frågan som handlar om du själv utsatts för mobbning eller om du utsatt någon annan för mobbning. Och det är tydligt att båda grupperna ökar och har ökat lite år för år.Jämfört med år 2012 uppgav 2,6 procentenheter fler att de mobbas år 2016 – antalet gick därmed från 6,9 procent till 9,5 procent. Det innebär en procentuell ökning (alltså procent av procenten) på 27 procent.Ger förslag på åtgärderUnder senare år har mycket fokus lagt på så kallade nätmobbning, men eftersom studiens syfte varit att mäta de generella nivåerna har inga siffror tagits fram för hur fördelningen av olika typer av mobbning ser ut. – Det handlar om hur barn och elever kommunicerar. För dem är det naturligt att befinna sig på nätet och den som mobbas i skolan mobbas ofta också där. Men omfattningen är inget som sticker ut i jämförelse med den mer traditionella mobbningen.Rapporten ger också förslag på hur skolledare och rektorer på olika skolor gemensamt ska kunna använda resultaten för att minska mobbningen i skolorna.– Skolledarna och rektorerna uppmanas att samarbeta mellan skolorna och vi utmanar dem att driva på vissa frågor som skolorna behöver titta på för att minska mobbningen. Det är viktigt att skolorna följer upp så att eleverna ser att det händer något när de svarat på viktiga saker. Det visar att skolan tar de här frågorna på allvar och ger tyngd åt dem, säger Göran Englund.