Satsning som ger resultat. Modellen Bygga Broar har som syfte att förbättra dialogen mellan förskolepersonal och barnens familjer. I dagsläget har 600 medarbetare i förskolan genomfört utbildningen. En satsning som ger resultat.

– Vi lyssnar mer och ställer oftare frågor om vårdnadshavarnas värld, om förväntningar och vad de tycker är viktigt, säger Hanna Svärd, förskollärare på Korsåsliden.

Personal i förskolan och barnens familjer har ibland svårt att förstå varandra när de har olika erfarenheter, värderingar och syn på förskolan.

Modellen Bygga Broar drivs av den ideella föreningen Acting4change och har som syfte att förbättra dialogen mellan förskolepersonal och barnens familjer. Det kan till exempel handla om att föra en bra dialog när förskola och familjer tycker olika om barnuppfostran, jämställdhet och HBTQ-frågor.

”Vi är modigare nu”

Många förskolor har goda erfarenheter från att jobba med modellen, framför allt i områden där många vårdnadshavare inte har egen erfarenhet av det svenska skolsystemet Förskolan Korsåsliden har en blandning av barn med bakgrund från Sverige och många andra länder. Personalen började jobba med Bygga Broar redan 2019 efter att alla på förskolan gått utbildningen.

– Modellen har gjort att vi blivit modigare och fått verktyg för att våga ta de svåra samtalen. Nu blir det mer dialog och input från vårdnadshavarna även när tolkar är med, säger Hanna Svärd.

Cirka 600 medarbetare i förskoleförvaltningen har gått den fyra dagar långa utbildningen. De flesta arbetar i förskolor i Angered och i Biskopsgården, men allt fler förskolor i andra delar av Göteborg anmäler sitt intresse. Behovet av att utveckla dialogen med barnens familjer finns över hela staden.

– Jag har fått en annan människosyn och mycket större kunskap om hur jag kan bemöta olikheter. Det känns som jag kan hjälpa barnen mer nu, säger Hanna Svärd.