Hundratals lärare i Göteborg måste bli bättre på att sätta betyg. Ett 30-tal nya rektorer får sitta på skolbänken och gnugga de regler som styr skolans verksamhet. Och förskolan ska byggas ut så att alla köande nästa år får plats inom lagstadgad tid, fyra månader.

Det är några förbättringar i Göteborgs skolvärld som stadskansliet planerar. Åtgärderna finns med i den årliga kvalitetsredovisningen för skolorna – från förskola till vuxenutbildning – som tas upp i kommunstyrelsen den 3 maj.

Bygger på skolverksinspektionerna

De senaste tre åren har kvalitetsredovisningen i Göteborg grundats på stadens egen Kvalitetsdialog, en omfattande samtalsrunda med skolpersonal. Men i år bygger redovisningen helt på de grundliga inspektioner som Skolverket gjorde i Göteborg förra året.

– Inspektionerna har varit ett mycket värdefullt underlag. Så genomlysta som vi är i år, har vi ju aldrig varit. Därför var det lättare i år att identifiera förbättringsområdena, säger Anne Söderberg, gruppchef för utbildningsfrågor på stadskansliet.

Kritiken att lärarna i grund- och gymnasieskolan inte är tillräckligt bra på att sätta betyg vill stadskansliet ta itu med genom att låta högskolan och stadens skolutvecklingsenhet fortbilda lärarna.

”Alla måste få ökade kunskaper”

– Den frågan är enormt stor. Egentligen behöver samtliga lärare ökade kunskaper, men det är svårt att nå alla. I höstas hade vi seminarier för 140 lärare och 75 skolledare som blev klart duktigare, men det hjälper ju inte för alla de andra. Alla måste få ökade kunskaper, konstaterar Anne Söderberg.

Det eviga sorgebarnet att Göteborg inte uppfyller lagens krav på förskoleplats inom lagstadgad tid, tycks närma sig en lösning.

– Det målet ska vara uppnått snarast möjligt, helst till starten av höstterminen 2006, men det är osäkert om vi klarar det. Idag finns 700 platser under utbyggnad fram till årsskiftet 2006/07 och då bör målet vara uppnått, säger Anne Söderberg.

Unik rektorsutbildning

Skolverket har också varit kritiskt mot att många rektorer inte känner till de lagar och styrdokument som reglerar skolans verksamhet. Nu ska ett 30-tal nyrekryterade rektorer gå en ny utbildning i ämnet.

– Vi startar en utbildning som är unik för Göteborg, tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och rektorsutbildningen, säger Anne Söderberg.

Stadens skolutvecklingsenhet ska även göra en juridisk kunskapssatsning för samtliga skolledare, med fokus på den nya lagen om kränkningar mot barn i skola och förskola.

Vuxenutbildningens modell för att granska verksamheten, med ”controllers” ute på skolorna, kan också börja användas i grund- och gymnasieskolorna.

– Man behöver ju inte kalla dem controllers, men här finns en systematik i egentillsynen som vi vill inspirera andra att ta del av, även om vi inte kan pådyvla dem det sättet att arbeta, säger Anne Söderberg.

Modersmålsundervisningen ses över

I vår ska även ett utvecklingsarbete startas för att ta fram modeller och system som gör det lättare för skolorna att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete kopplat till de kommunala och statliga målen.

Dessutom planeras bland annat fortsatt arbete med de individuella utvecklingsplanerna (IUP) samt en översyn av modersmålsundervisningen, sedan det visat sig att alla elever som har rätt till sådant språkstöd inte erbjuds det.