”Ett av förskolans viktigaste uppdrag”. Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad har kartlagt och analyserat språkfrämjande insatser i de kommunala förskolorna. Rapporten visar att bland annat flerspråkig personal, dokumentation och ledarskap har stor betydelse för vilket faktiskt stöd varje barn får utifrån sina förutsättningar och behov. 

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.

Anne-Marie Eckermark, även kallad Ami, arbetar som rektor på förskolorna i Eriksbo och engagerar sig särskilt för barns språkutveckling. Hon tycker att det är ett av förskolans viktigaste uppdrag.

− Om barnen inte har språk eller möjlighet att kommunicera så har de inte en chans i sin kommande utbildning. Vi måste ge dem alla verktyg för att utveckla ett rikt språk och förmågan att kommunicera. Det är i grund och botten ett demokratiuppdrag vi har, säger Ami.

Riktat stöd där det behövs mest

Förskoleförvaltningen har kartlagt och analyserat språkfrämjande insatser i Göteborgs Stads förskolor. Rapporten som publicerades i slutet av december ska fungera som underlag för förvaltningsnämnden och förvaltningsledningen så att de kan rikta det mest kvalificerade stödet till de förskolor som behöver det allra mest.

I rapporten lyfts aspekter som har stor betydelse för vilket faktiskt stöd varje barn får utifrån sina förutsättningar och behov. En sådan aspekt är att flerspråkighet ska tas tillvara och inte begränsas. Detta eftersom svenska och andra modersmål förstärker varandra.

Flerspråkig personal avgörande

I rapporten framgår det att det saknas ett genomtänkt sätt för hur man bäst tar tillvara flerspråkig personal i förskolan. Ami berättar att hon ser flerspråkig personal som en viktig resurs i mötet med barnen. Hon tycker att svenska och andra modersmål ska användas parallellt, och för det är flerspråkig personal avgörande.

− Vi vet att har man ett välutvecklat modersmål så är det enklare att lära sig andra språk, i det här fallet svenska. Det är också viktigt att modersmålet inte stannar av i sin utveckling och bara blir ett hemmaspråk, säger Ami.

”Barnen vågar utmana sig själva”

Zhean Mohammad Murad arbetar som förskollärare på Eriksbo Östergärde 3 med barn i åldrarna ett till fem år.  Zhean och hennes kollegor talar tillsammans flera olika språk och kan därför stötta alla barn i både svenska och andra modersmål.

De planerar sin undervisning genom att söka upp ord och fraser på alla talade språk i barngruppen. På så sätt inkluderar de flera språk och låter barnen utveckla både sin svenska och andra modersmål.

− Vi märker att när barnen får stöd och känner att vi ser deras modersmål vågar de utmana sig själva i svenska, säger Zhean.

Dokumentation viktigt för att se tydliga resultat

Rapporten lyfter också hur viktigt det är med dokumentation, både under och efter insatsen. Dels för att kunna se tydliga resultat, eftersom förändring tar tid, och dels för att kunna utveckla undervisningen i förskolan.

På Eriksbo Östergärde 3 dokumenterar personalen flitigt. Zhean berättar att det är tack vare all dokumentation som de faktiskt kan se skillnad på barnens språkutveckling.

Delar aha-upplevelser

Ami berättar att de även för dokumentation som kan delas mellan förskolorna, för att ta vara på varandras arbetssätt och dela ”aha-upplevelser.” Hon säger att det kollegiala lärandet, delad kunskap, är mycket viktigt för att kunna utveckla verksamheten.

För Zhean och hennes kollegor betyder det mycket att ha en rektor som engagerar sig för språkutveckling. Även detta är något som tas upp i rapporten som en viktig aspekt för att insatser ska vara framgångsrika.

 ”Jag tror vi funnit varandra i lusten för språkfrämjandet”

− När Ami brinner för språkutveckling blir vi också motiverade. Men vi måste kämpa tillsammans. Det går inte att applådera med en hand, det måste vara två, säger Zhean.  Det är en växelverkan, tillägger Ami.

− Det hjälper inte om jag ser till att tipsa och anmäla pedagoger till utbildningar om de inte lägger hjärtat i utbildningen. Det måste finnas ett engagemang från pedagogerna också och jag tror att vi har funnit varandra i den lusten för läsandet och språkfrämjandet, säger Ami.