Nyanlända flyktingar och invandrare ska snabbare få arbete eller utbildning genom att arbetsförmedlingen, migrationsverket och Göteborgs Stad börjar samarbeta bättre. Det är innebörden av en ny överenskommelse som de tre parterna undertecknade i veckan.

– Nu finns en gemensam vilja att arbeta för att nyanlända flyktingar och invandrare snabbare ska komma i arbete. Genom att jobba tätare tillsammans kan vi tidigare identifiera vad individerna både kan och vill, säger Pia Borg, planeringsledare vid stadskansliet.

”Samarbetet har inte varit tillräckligt”

A08_6.jpg– Det är ett framgångskoncept att tydligt fokusera på arbetsmarknad, med jobbmatchning, motivationsarbete och komplettera med utbildning när så behövs. Det gäller att ta fasta på vad människor kan och inte fokusera på alla svårigheter, säger Pia Borg.

Överenskommelsen gäller nyanlända flyktingar och invandrare mellan 18 och 64 år med förutsättningar att delta i arbetsinriktad introduktion.

– Migrationsverket Väst, arbetsförmedlingen i Göteborg och Göteborgs Stad har kommit överens om att tidigt identifiera människors arbetsförutsättningar och ge vägledning. Det handlar också om att parallellt arbeta med arbetsförberedande insatser under tiden människor läser svenska, säger Pia Borg.

44EC.jpg– Alla är rörande överens om att samarbetet tidigare inte varit tillräckligt bra. Vi måste samarbeta bättre utifrån våra respektive uppdrag. Insatserna från migrationsverket, kommunen och arbetsförmedlingen ska vara stödjande, individerna själva måste också ges möjlighet att vara aktiva och känna sitt eget ansvar, säger Pia Borg.

Nytt arbetssätt provas i Kortedala

Bakom överenskommelsen finns bland annat ett beslut från Kommunstyrelsen i maj förra året. En kommuncentral ledningsgrupp har bildats och en gemensam projektledare kommer att tillsättas.

61B6.jpgProjektledaren finansieras gemensamt av parterna. Ledningsgruppen ska följa upp

överenskommelsens mål och inriktning och stödja lokala processer för överenskommelsens genomförande.

– Det här kommer inte att starta pang bom utan ska utvecklas efter hand och ska vara en del av de reguljära verksamheterna ute i stadsdelarna. Det nystartade Arbetsforum i Kortedala är ett bra exempel på att man redan börjat använda det här arbetssättet. Gunnared/Lärjedalen startar också en liknande verksamhet, säger Pia Borg.

Fotnot:

Under 2003 invandrade drygt 3.000 utlandsfödda i åldern 20 till 64 år till Göteborg. Av dessa var cirka 600 flyktingar.