Nu finns ett förslag färdigt till anpassning av skolans lokaler när elevantalet minskar i Linnéstaden. Det har varit en lång process med upprörda känslor från föräldrarnas sida, men syftet med dialogen har uppnåtts - ett bättre förslag än det annars skulle ha blivit.

– Fram till 2007 blir det 400 färre barn i grundskoleåldern i stadsdelen. Det är oerhört många, säger Ethel Sjöberg, ordförande i Linnéstadens stadsdelsnämnd.

Detta var problemet som lades fram vid ett första dialogmöte med föräldrarepresentanter från Linnéstadens fem grundskolor. Några lösningar fanns inte.

Upprörda känslor

Dialogen med föräldrarepresentanterna startade i september. Nämnden visste att ett beslut om åtgärder måste fattas i december och syftet med föräldradialogen var att nämndens ledamöter skulle få hjälp med så många idéer och synpunkter som möjligt innan dess.

Till det tredje och sista dialogmötet, i slutet av november, hade förvaltningen satt samman ett arbetsmaterial med två olika förslag till lösningar. Dessa förslag diskuterades med ganska upprörda känslor från föräldrarepresentanternas sida, som inte tyckte att de synpunkter som framförts hade hörsammats av förvaltningen.

Efter detta möte samlades Haga Föräldraförening och Annedals skolråd kring ett eget, alternativt förslag.

Föräldrars synpunkter fick genomslag

– Det intressanta är, säger Ethel Sjöberg, att detta förslag i stort sett ser ut som det färdigbearbetade förslaget från förvaltningen och jag fick dem nästan samtidigt.

Det har med andra ord varit en fruktbar process. De synpunkter som föräldrarna lagt fram inför politikerna i nämnden har fått genomslag i det slutliga förslaget från förvaltningen. Samtidigt har förståelsen för problemets art vuxit hos föräldrarna under processens gång.

Det har varit svårt att ta till sig att de enkla åtgärderna inte är de som ger någon effekt och att pengar inte finns att hämta från någon annan instans, men när insikten kommit formulerades ett verklighetsförankrat förslag.

Beslut den 9 december

Det här är första gången Linnéstadens stadsdelsnämnd inbjudit till dialog som en del i en längre beslutsprocess. Varken politikerna själva eller de inbjudna deltagarna hade någon vana sedan tidigare.

Både misstänksamhet mot politikernas uppsåt och förväntningar på färdiga förslag att ta ställning till blev därför något som politikerna fick möta.

Det förslag som stadsdelsförvaltningen formulerat utgör nu underlag till beslutet som ska tas den 9 december. På länken nedan och på Linnéstadens webbplats finns förslaget i sin helhet, tillsammans med övriga handlingar inför nämndens sammanträde. Klicka på Politik och sedan Föredragningslistor.