Satsningen på ett nytt sätt att rusta upp Göteborgs skolor har nu samlats i boken ”Inspiration” som ska spridas i hela landet. Det centrala är att elever och lärare är mycket mer delaktiga i arbetet.

Den nya boken som ska inspirera landets kommuner kommer ut i samband med den pågående Kvalitetsmässan i Göteborg. Boken ges ut av Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF, som förvaltar de flesta skolor och förskolor i Göteborg, tillsammans med Målarmästarna och Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det handlar om en helt ny arbetsmetod och ett helt annat tänkande än man tidigare haft i fastighetsbranschen, säger Lennart Björklund, som ansvarar för det nya arbetssättet ”En skola att tycka om” på LFF.

Dialog med eleverna

LFF vill ha en dialog med elever och skolpersonal i ett tidigt skede inför en upprustning av en skola. Då får de som arbetar i skolan chansen att berätta vilka behoven är och vad som är viktigt för en bra skolmiljö. Då blir rätt saker gjorda vid renoveringen. Resultatet blir en bra, fungerande skolmiljö där de som ska vara i skolan trivs och är mer rädda om sina lokaler.

– Lokalförvaltaren får andra bilder av vad som är viktigt. Toaletterna har visat sig vara viktigast liksom uppehållsrum som tidigare rationaliserats bort, berättar Alan Schürer som ska doktorerar kring dessa frågor på handelshögskolan i Göteborg.

LFF:s treåriga satsning på nya arbetssätt kallas ”En skola att tycka om”. Två redan mycket lyckade projekt inom satsningen är ”Gröna skolgårdar” och ”Rum för lärande”.

Skolmiljön ska inspirera eleverna

Modellen ”Rum för lärande” handlar om färgsättning och rumsupplevelse. Skolans lokaler ska vara sådan att de inspirerar och stimulerar eleverna. Den nya boken ”Inspiration” beskriver två exempel på lyckade renoveringar i Nya Åkerredsskolan och Hjällboskolan som använt sig av modellen ”Rum för lärande”.

– Boken är en kunskapskälla som kan inspirera andra skolor att kostnadseffektivt optimera sin miljö. Den är också en guide och handledning för skolpersonal och förvaltare och visar hur man kan arbeta med färgsättning och öka förståelsen för hur viktig skolans arbetsmiljö är, säger Lennart Björklund.

Ger resultat

Arbetet i Göteborg med att skapa skollokaler som ska ge lust till lärande har gett tydligt resultat.
5246_3.jpg
– Vi upplever att det blir snabba effekter. Det kladdas inte lika mycket längre och elevernas resultat i skolan har blivit bättre, säger Jan-Erik Andersson på LFF som själv är ute och talar med många elever och lärare om miljön i skolan.

En del i nytänkandet är att inte måla om skolorna under loven. Istället görs det när eleverna är i skolan. Då träffar målarna och eleverna varandra. Eleverna är nyfikna och får också se hur mycket jobb som läggs ner för att deras skola ska bli fin. Renoveringen blir även en del i elevernas skolarbetet, till exempel genom att diskutera färg och färsättning på teckningslektionerna.

– Vi lyckas engagera eleverna. Då blir de mer rädda om sin skola, säger Alan Schürer.

Behövs inte mer pengar

Han betonar att satsningen inte betyder att det behövs mer ekonomiska resurser.

– Det handlar inte om mer pengar, utan att resurserna används smartare, säger Alan Schürer.

Jan-Erik Andersson på LFF betonar att det nya sättet att tänka kring renovering av skolor handlar om ett gemensamt samarbete mellan fastighetsförvaltaren och skolan med personal och elever.

På sikt är tanken att detta arbetssätt ska ska börja användas i all stadsdelar i Göteborg.

Fotnot:

”Rum för lärande” pågår från september 2003 till december 2005.